Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN CİU-CİTSU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЪИУ-ЪИТСУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ъиу-Ъитсу Федерасийасынын (ЖЖИФ) цзвцдцр (2002). Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийасынын (2004), Бейнялхалг Полис Юзцнцмцдафия Тяшкилатынын (2004) вя Бейнялхалг Будъитсу Ъямиййятинин (2004) рясми нцмайяндясидир. Р. Сейидов Авропа  чемпионатынын (2008, Словенийа) бцрцнъ мцкафатчысы, Р. Ибращимов дцнйа чемпиону (2009, Румынийа)  олмушдур.  М.  Сейидов бейнялхалг дяряъяли щакимдир (2007).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN CİU-CİTSU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЪИУ-ЪИТСУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ъиу-Ъитсу Федерасийасынын (ЖЖИФ) цзвцдцр (2002). Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийасынын (2004), Бейнялхалг Полис Юзцнцмцдафия Тяшкилатынын (2004) вя Бейнялхалг Будъитсу Ъямиййятинин (2004) рясми нцмайяндясидир. Р. Сейидов Авропа  чемпионатынын (2008, Словенийа) бцрцнъ мцкафатчысы, Р. Ибращимов дцнйа чемпиону (2009, Румынийа)  олмушдур.  М.  Сейидов бейнялхалг дяряъяли щакимдир (2007).

  AZƏRBAYCAN CİU-CİTSU FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ЪИУ-ЪИТСУ ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1998 илдя Бакыда тясис едилмишдир. Бейнялхалг Ъиу-Ъитсу Федерасийасынын (ЖЖИФ) цзвцдцр (2002). Бейнялхалг Дюйцш Сяняти Ассосиасийасынын (2004), Бейнялхалг Полис Юзцнцмцдафия Тяшкилатынын (2004) вя Бейнялхалг Будъитсу Ъямиййятинин (2004) рясми нцмайяндясидир. Р. Сейидов Авропа  чемпионатынын (2008, Словенийа) бцрцнъ мцкафатчысы, Р. Ибращимов дцнйа чемпиону (2009, Румынийа)  олмушдур.  М.  Сейидов бейнялхалг дяряъяли щакимдир (2007).