Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ HÖKUMƏTİNİN QANUN VƏ BİNAGÜZARLIQLARI MƏCMUƏSİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ ЩЮКУМЯТИНИН  ГАНУН  ВЯ  БИНАЭЦЗАРЛЫГЛАРЫ  МЯЪМУЯСИ”  –Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сянядляринин дяръ едилдийи топлу. “Мяъмуя”ни няшр етмяк цчцн Азярбайъан щюкумятинин 1919 ил ийунун 25-дя гябул етдийи гярарла “Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумятинин хябярляри” няшриййаты йанында хцсуси шюбя йарадылмышды. “Мяъмуя”нин Азярб. вя рус дилляриндя айрыайрылыгда 4 нюмряси няшр олунмушдур. Илк нюмряси 1919 ил нойабрын 15-дя, сон нюмряси ися 1920 ил йанварын 1-ндя бурахылмышдыр. Бурайа Азярбайъан Милли Шурасы вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти тяряфиндян 1918 ил майын 28-дян октйабрын  31-ня   гядяр   гябул   олунмуш 298 ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сяняди дахил едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ HÖKUMƏTİNİN QANUN VƏ BİNAGÜZARLIQLARI MƏCMUƏSİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ ЩЮКУМЯТИНИН  ГАНУН  ВЯ  БИНАЭЦЗАРЛЫГЛАРЫ  МЯЪМУЯСИ”  –Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сянядляринин дяръ едилдийи топлу. “Мяъмуя”ни няшр етмяк цчцн Азярбайъан щюкумятинин 1919 ил ийунун 25-дя гябул етдийи гярарла “Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумятинин хябярляри” няшриййаты йанында хцсуси шюбя йарадылмышды. “Мяъмуя”нин Азярб. вя рус дилляриндя айрыайрылыгда 4 нюмряси няшр олунмушдур. Илк нюмряси 1919 ил нойабрын 15-дя, сон нюмряси ися 1920 ил йанварын 1-ндя бурахылмышдыр. Бурайа Азярбайъан Милли Шурасы вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти тяряфиндян 1918 ил майын 28-дян октйабрын  31-ня   гядяр   гябул   олунмуш 298 ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сяняди дахил едилмишдир.

  "AZƏRBAYCAN CÜMHURİYYƏTİ HÖKUMƏTİNİN QANUN VƏ BİNAGÜZARLIQLARI MƏCMUƏSİ" 

  “АЗЯРБАЙЪАН ЪЦМЩУРИЙЙЯТИ ЩЮКУМЯТИНИН  ГАНУН  ВЯ  БИНАЭЦЗАРЛЫГЛАРЫ  МЯЪМУЯСИ”  –Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумятинин ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сянядляринин дяръ едилдийи топлу. “Мяъмуя”ни няшр етмяк цчцн Азярбайъан щюкумятинин 1919 ил ийунун 25-дя гябул етдийи гярарла “Азярбайъан Ъцмщуриййяти щюкумятинин хябярляри” няшриййаты йанында хцсуси шюбя йарадылмышды. “Мяъмуя”нин Азярб. вя рус дилляриндя айрыайрылыгда 4 нюмряси няшр олунмушдур. Илк нюмряси 1919 ил нойабрын 15-дя, сон нюмряси ися 1920 ил йанварын 1-ндя бурахылмышдыр. Бурайа Азярбайъан Милли Шурасы вя Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти тяряфиндян 1918 ил майын 28-дян октйабрын  31-ня   гядяр   гябул   олунмуш 298 ганунвериъилик вя бинаэцзарлыг сяняди дахил едилмишдир.