Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELSK ŞƏHƏRCİYİ

  Украйнанын Полтава вил.-нин Белск к. йахынлыьында скифляря аид (е.я. 8 ясрин сону – 3 ясрин яввялляри) ири шящяр йери. В.А. Городтсов (1906), Г.Т. Ковпаченко (1953–60), Б.Н. Граков вя Б.А. Шрамко (1958 илдян) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Авропада ян ири гядим истещкамдыр (диварларын уз. тягр. 34 км, сащ. 4400 ща-дыр). Хяндякляр, сядляр вя тахта (аьаъ) диварлар мющкямляндирилмиш бир-бири иля ялагяли 3 щиссядян ибарятдир. Б.ш.-ндян йерцстц вя йарымгазма тикилиляр; тунътюкмя, дямир емалы вя сцмцк цзяриндя ойма емалатханалары, эил гурбанэащлары олан ибадятэащлар ашкар едилмишдир. Антик идхал маллары (гараширяли шцйрялянмиш йунан керамикасы вя с.), йерли керамика, бязяк яшйалары, тунъ, дямир, сцмцк вя буйнуздан щазырланмыш чохсайлы мямулат, шяраб цчцн амфора (е.я. 6–3 ясрляр), надир Пантикапей мисс сиккяси (4 яср), щямчинин хейли ири вя хырдабуйнузлу щейван, ат, ит вя с. сцмцкляри, тахыл галыглары да тапылмышдыр. Белск сакинляри, ясасян, якинчилик вя малдарлыгла, гисмян дя балыгчылыгла мяшьул олмушлар. 1969 илдя ашкар едилмиш скиф щейвани цслубунда марал формасында гялиб мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.ш-ндя вя йахынлыьында онунла ейни дювря аид бир нечя курган мязарлыьы вя кянд йери мювъуддур. Б.ш. Щеродотун гейд етдийи Щелонла ейниляшдирилир. Б.ш. яразисиндя Тунъ дюврцндян орта ясрлярядяк мярщяляни ящатя едян абидяляр мялумдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELSK ŞƏHƏRCİYİ

  Украйнанын Полтава вил.-нин Белск к. йахынлыьында скифляря аид (е.я. 8 ясрин сону – 3 ясрин яввялляри) ири шящяр йери. В.А. Городтсов (1906), Г.Т. Ковпаченко (1953–60), Б.Н. Граков вя Б.А. Шрамко (1958 илдян) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Авропада ян ири гядим истещкамдыр (диварларын уз. тягр. 34 км, сащ. 4400 ща-дыр). Хяндякляр, сядляр вя тахта (аьаъ) диварлар мющкямляндирилмиш бир-бири иля ялагяли 3 щиссядян ибарятдир. Б.ш.-ндян йерцстц вя йарымгазма тикилиляр; тунътюкмя, дямир емалы вя сцмцк цзяриндя ойма емалатханалары, эил гурбанэащлары олан ибадятэащлар ашкар едилмишдир. Антик идхал маллары (гараширяли шцйрялянмиш йунан керамикасы вя с.), йерли керамика, бязяк яшйалары, тунъ, дямир, сцмцк вя буйнуздан щазырланмыш чохсайлы мямулат, шяраб цчцн амфора (е.я. 6–3 ясрляр), надир Пантикапей мисс сиккяси (4 яср), щямчинин хейли ири вя хырдабуйнузлу щейван, ат, ит вя с. сцмцкляри, тахыл галыглары да тапылмышдыр. Белск сакинляри, ясасян, якинчилик вя малдарлыгла, гисмян дя балыгчылыгла мяшьул олмушлар. 1969 илдя ашкар едилмиш скиф щейвани цслубунда марал формасында гялиб мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.ш-ндя вя йахынлыьында онунла ейни дювря аид бир нечя курган мязарлыьы вя кянд йери мювъуддур. Б.ш. Щеродотун гейд етдийи Щелонла ейниляшдирилир. Б.ш. яразисиндя Тунъ дюврцндян орта ясрлярядяк мярщяляни ящатя едян абидяляр мялумдур.

  BELSK ŞƏHƏRCİYİ

  Украйнанын Полтава вил.-нин Белск к. йахынлыьында скифляря аид (е.я. 8 ясрин сону – 3 ясрин яввялляри) ири шящяр йери. В.А. Городтсов (1906), Г.Т. Ковпаченко (1953–60), Б.Н. Граков вя Б.А. Шрамко (1958 илдян) тяряфиндян тядгиг едилмишдир. Авропада ян ири гядим истещкамдыр (диварларын уз. тягр. 34 км, сащ. 4400 ща-дыр). Хяндякляр, сядляр вя тахта (аьаъ) диварлар мющкямляндирилмиш бир-бири иля ялагяли 3 щиссядян ибарятдир. Б.ш.-ндян йерцстц вя йарымгазма тикилиляр; тунътюкмя, дямир емалы вя сцмцк цзяриндя ойма емалатханалары, эил гурбанэащлары олан ибадятэащлар ашкар едилмишдир. Антик идхал маллары (гараширяли шцйрялянмиш йунан керамикасы вя с.), йерли керамика, бязяк яшйалары, тунъ, дямир, сцмцк вя буйнуздан щазырланмыш чохсайлы мямулат, шяраб цчцн амфора (е.я. 6–3 ясрляр), надир Пантикапей мисс сиккяси (4 яср), щямчинин хейли ири вя хырдабуйнузлу щейван, ат, ит вя с. сцмцкляри, тахыл галыглары да тапылмышдыр. Белск сакинляри, ясасян, якинчилик вя малдарлыгла, гисмян дя балыгчылыгла мяшьул олмушлар. 1969 илдя ашкар едилмиш скиф щейвани цслубунда марал формасында гялиб мцщцм ящямиййятя маликдир. Б.ш-ндя вя йахынлыьында онунла ейни дювря аид бир нечя курган мязарлыьы вя кянд йери мювъуддур. Б.ш. Щеродотун гейд етдийи Щелонла ейниляшдирилир. Б.ш. яразисиндя Тунъ дюврцндян орта ясрлярядяк мярщяляни ящатя едян абидяляр мялумдур.