Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DAMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДАМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя  йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Дама Федерасийасынын (ФМЖД, 1993) вя Авропа Дама Федерасийасынын цзвцдцр (1998). 1924 илдя илк чемпионат (Бакы ш.-ндя) кечирилмишдир. Гадынлар  арасында  илк  дяфя  М. Дубова  (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975)   ССРИ   чемпиону олмушлар.   Ян йцксяк  нятиъяни  (“МАРШ”   Бейнялхалг Рус Дамасы Ассосиасийасы версийасы цзря) 2  гат  дцнйа  (1997,  2002) чемпиону  Ц. Абдуллайев ялдя  етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк  ямякдар  мяшгчидир (2009).  2001– 10 иллярдя Азярб. дамачылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DAMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДАМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя  йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Дама Федерасийасынын (ФМЖД, 1993) вя Авропа Дама Федерасийасынын цзвцдцр (1998). 1924 илдя илк чемпионат (Бакы ш.-ндя) кечирилмишдир. Гадынлар  арасында  илк  дяфя  М. Дубова  (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975)   ССРИ   чемпиону олмушлар.   Ян йцксяк  нятиъяни  (“МАРШ”   Бейнялхалг Рус Дамасы Ассосиасийасы версийасы цзря) 2  гат  дцнйа  (1997,  2002) чемпиону  Ц. Абдуллайев ялдя  етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк  ямякдар  мяшгчидир (2009).  2001– 10 иллярдя Азярб. дамачылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.

  AZƏRBAYCAN DAMA FEDERASİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДАМА ФЕДЕРАСИЙАСЫ – 1958 илдя Бакыда йарадылмыш, 1993 илдя  йенидян тясис едилмишдир. Цмумдцнйа Дама Федерасийасынын (ФМЖД, 1993) вя Авропа Дама Федерасийасынын цзвцдцр (1998). 1924 илдя илк чемпионат (Бакы ш.-ндя) кечирилмишдир. Гадынлар  арасында  илк  дяфя  М. Дубова  (1959), кишиляр арасында ися Е. Мцрсялов (1975)   ССРИ   чемпиону олмушлар.   Ян йцксяк  нятиъяни  (“МАРШ”   Бейнялхалг Рус Дамасы Ассосиасийасы версийасы цзря) 2  гат  дцнйа  (1997,  2002) чемпиону  Ц. Абдуллайев ялдя  етмишдир. А. Нуруллайев бейнялхалг дяряъяли щаким (ФМЖД, 1998) вя илк  ямякдар  мяшгчидир (2009).  2001– 10 иллярдя Азярб. дамачылары дцнйа вя Авропа чемпионатларында 3 гызыл, 3 эцмцш, 13 бцрцнъ медал газанмышлар.