Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELTSI

  БÉЛТСЫ, Белтс (Бáлţи) – Молдова Респ.-нын шм.-ында шящяр. Ящ. 150,5 мин (2005). Реут чайы (Днестр щювзяси) сащилиндядир. Д.й. говшаьы. 15 ясрин яввялляри- ня аид салнамядя Белтс мяскянинин ады чякилир. Бессарабийа вил.-нин (1818–73), Бессарабийа губ.-нын (1873–1917) гяза шящяри, Йассы гязасынын мяркязи олмушдур. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя д.й.-ларынын тикинтиси иля ялагядар Б.-нын тиъарят мяркязи кими ящямиййяти артмышдыр. “А. Руссо” ун-ти, тарих-дийаршцнаслыг музейи, Шякил галерейасы, Милли драм театры, “Вера” ушаг бялядиййя театры; халг коллективляриндян “Лентарул” оркестри (1970), “Вынтулетс” рягс ансамблы (1957), “Дойнитса” фолклор ансамблы (1991) фяалиййят эюстярир. Хяз комбинаты, шякяр з- ду, йаь вя ун дяйирманы вар. Шярабчылыг инкишаф етмишдир.

  Белтсы шящяри. Йелена вя Константин килсяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELTSI

  БÉЛТСЫ, Белтс (Бáлţи) – Молдова Респ.-нын шм.-ында шящяр. Ящ. 150,5 мин (2005). Реут чайы (Днестр щювзяси) сащилиндядир. Д.й. говшаьы. 15 ясрин яввялляри- ня аид салнамядя Белтс мяскянинин ады чякилир. Бессарабийа вил.-нин (1818–73), Бессарабийа губ.-нын (1873–1917) гяза шящяри, Йассы гязасынын мяркязи олмушдур. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя д.й.-ларынын тикинтиси иля ялагядар Б.-нын тиъарят мяркязи кими ящямиййяти артмышдыр. “А. Руссо” ун-ти, тарих-дийаршцнаслыг музейи, Шякил галерейасы, Милли драм театры, “Вера” ушаг бялядиййя театры; халг коллективляриндян “Лентарул” оркестри (1970), “Вынтулетс” рягс ансамблы (1957), “Дойнитса” фолклор ансамблы (1991) фяалиййят эюстярир. Хяз комбинаты, шякяр з- ду, йаь вя ун дяйирманы вар. Шярабчылыг инкишаф етмишдир.

  Белтсы шящяри. Йелена вя Константин килсяси.

  BELTSI

  БÉЛТСЫ, Белтс (Бáлţи) – Молдова Респ.-нын шм.-ында шящяр. Ящ. 150,5 мин (2005). Реут чайы (Днестр щювзяси) сащилиндядир. Д.й. говшаьы. 15 ясрин яввялляри- ня аид салнамядя Белтс мяскянинин ады чякилир. Бессарабийа вил.-нин (1818–73), Бессарабийа губ.-нын (1873–1917) гяза шящяри, Йассы гязасынын мяркязи олмушдур. 19 ясрин сону – 20 ясрин яввялляриндя д.й.-ларынын тикинтиси иля ялагядар Б.-нын тиъарят мяркязи кими ящямиййяти артмышдыр. “А. Руссо” ун-ти, тарих-дийаршцнаслыг музейи, Шякил галерейасы, Милли драм театры, “Вера” ушаг бялядиййя театры; халг коллективляриндян “Лентарул” оркестри (1970), “Вынтулетс” рягс ансамблы (1957), “Дойнитса” фолклор ансамблы (1991) фяалиййят эюстярир. Хяз комбинаты, шякяр з- ду, йаь вя ун дяйирманы вар. Шярабчылыг инкишаф етмишдир.

  Белтсы шящяри. Йелена вя Константин килсяси.