Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТ ФИРГЯСИ (АДФ) – 1945 илин сентйабрында Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын йцксялиши дюврцндя йарадылмышдыр. АДФ-нин сентйабрын 3–дя дяръ олунмуш мцраъиятнамясиндя партийанын йарадылмасы вя мягсяди елан едилди. Сентйабрын 7-дя Иран Халг Партийасынын Азярб. яйалят тяшкилаты АДФ иля бирляшди. АДФ-нин Ы гурултайында (1945, октйабр) партийанын Програмы вя Низамнамяси гябул едилди. Мяркязи Комитя вя Мяркязи Тяфтиш Комиссийасы сечилди. АДФ-нин ян йахын вязифяляри Азярб.-а Иран дахилиндя мухтариййят верилмяси, дювлят идаряляриндя ишлярин, мяктяблярдя тядрисин Азярб. дилиндя апарылмасы, яйалят вя шящяр янъцмянляринин йарадылмасы, дювлят торпагларынын вя милли демократик щяряката гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря явязсиз пайланмасы, фящляляря 8 саатлыг иш эцнц мцяййян едилмяси, мцтярягги ямяк ганунларынын верилмяси вя с. иди.

  АДФ гыса мцддятдя халгын бюйцк нцфузуну газанды. 1945 илин сонларында партийанын 70 мин няфярдян чох цзвц вар иди. АДФ милли азадлыг щярякатында иштирак едян мцтярягги гцввяляри ващид ъябщядя бирляшдирди. АДФ МК пленумунун (1945, 8–9 нойабр) гярары иля Азярб. демократик щярякатында йени мярщяля – халг щакимиййяти уьрунда силащлы мцбаризя башланды. Пленум милли–демократик щярякат ялейщиня чыхыш едян иртиъачылара гаршы фядаи дястяляри йаратмаг барядя гярар гябул етди. 1945 ил нойабрын 20–21-дя Азярб. Халг Конгреси тясис олунду. Конгрес Азярбайъан Милли Мяълисиня (АММ) сечки кечирилмяси гярарыны гябул етди. Сечки 1945 ил нойабрын 27-дян декабрын 1-дяк кечирилди. Декабрын 12-дя Тябриздя АММ йарадылды. Мяълис щюкумят тяшкилини АДФ МК-нын сядри С.Ъ.Пишявярийя тапшырды.

  Милли щюкумятин эюряъяйи ишляр биринъи нювбядя  АДФ-нин  програмындакы   сийаси, игтисади, мядяни вя с. мясяляляри щяйата    кечирмякдян    ибарят    иди.    АДФ-нин програмына уйьун олараг, щюкумят 450 мин ща-дан чох дювлят торпаьыны вя юлкядян гачмыш мцлкядарларын торпагларыны йохсул кяндлиляря пайлады. АДФ-нин мцщцм игтисади тядбирляриндян бири дя иртиъа дюврцндя баьланмыш сянайе мцяссисяляринин ачылмасы иди. АДФ-нин дцзэцн сийасяти нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады. Ъянуби Азярб.-да милли банк йарадылмасынын чох мцщцм игтисади вя сийаси ящямиййяти олду.

  Азярб. халгынын ингилаби гялябяси Иран халгларыны феодал вя мцстямлякячилик ясарятиня гаршы мцбаризяйя рущландырырды. Буна эюря дя, Гявамцссялтянянин башчылыг етдийи Иран щюкумяти Америка вя Инэилтярянин йардымы иля 1946 ил нойабрын 23-дя халг щакимиййяти органларына  гаршы гяти щцъума кечди. 1946 илин сонунда Ъянуби Азярб.-да Иран щакимиййяти бярпа олунду. Бу дюврдя ганундан  кянар елан едилян АДФ эизли фалиййятя кечди. АДФ 1960 илин августунда йени ващид Програм вя Низамнамя ясасында Иран Халг Партийасы (ИХП) иля бирляшди (АДФ адыны сахламагла). Щазырда АДФ цзвляри Асийа, Авропа вя Американын мцхтялиф бюлэяляриндя иътимаи-сийаси фяалиййятлярини давам етдирирляр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТ ФИРГЯСИ (АДФ) – 1945 илин сентйабрында Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын йцксялиши дюврцндя йарадылмышдыр. АДФ-нин сентйабрын 3–дя дяръ олунмуш мцраъиятнамясиндя партийанын йарадылмасы вя мягсяди елан едилди. Сентйабрын 7-дя Иран Халг Партийасынын Азярб. яйалят тяшкилаты АДФ иля бирляшди. АДФ-нин Ы гурултайында (1945, октйабр) партийанын Програмы вя Низамнамяси гябул едилди. Мяркязи Комитя вя Мяркязи Тяфтиш Комиссийасы сечилди. АДФ-нин ян йахын вязифяляри Азярб.-а Иран дахилиндя мухтариййят верилмяси, дювлят идаряляриндя ишлярин, мяктяблярдя тядрисин Азярб. дилиндя апарылмасы, яйалят вя шящяр янъцмянляринин йарадылмасы, дювлят торпагларынын вя милли демократик щяряката гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря явязсиз пайланмасы, фящляляря 8 саатлыг иш эцнц мцяййян едилмяси, мцтярягги ямяк ганунларынын верилмяси вя с. иди.

  АДФ гыса мцддятдя халгын бюйцк нцфузуну газанды. 1945 илин сонларында партийанын 70 мин няфярдян чох цзвц вар иди. АДФ милли азадлыг щярякатында иштирак едян мцтярягги гцввяляри ващид ъябщядя бирляшдирди. АДФ МК пленумунун (1945, 8–9 нойабр) гярары иля Азярб. демократик щярякатында йени мярщяля – халг щакимиййяти уьрунда силащлы мцбаризя башланды. Пленум милли–демократик щярякат ялейщиня чыхыш едян иртиъачылара гаршы фядаи дястяляри йаратмаг барядя гярар гябул етди. 1945 ил нойабрын 20–21-дя Азярб. Халг Конгреси тясис олунду. Конгрес Азярбайъан Милли Мяълисиня (АММ) сечки кечирилмяси гярарыны гябул етди. Сечки 1945 ил нойабрын 27-дян декабрын 1-дяк кечирилди. Декабрын 12-дя Тябриздя АММ йарадылды. Мяълис щюкумят тяшкилини АДФ МК-нын сядри С.Ъ.Пишявярийя тапшырды.

  Милли щюкумятин эюряъяйи ишляр биринъи нювбядя  АДФ-нин  програмындакы   сийаси, игтисади, мядяни вя с. мясяляляри щяйата    кечирмякдян    ибарят    иди.    АДФ-нин програмына уйьун олараг, щюкумят 450 мин ща-дан чох дювлят торпаьыны вя юлкядян гачмыш мцлкядарларын торпагларыны йохсул кяндлиляря пайлады. АДФ-нин мцщцм игтисади тядбирляриндян бири дя иртиъа дюврцндя баьланмыш сянайе мцяссисяляринин ачылмасы иди. АДФ-нин дцзэцн сийасяти нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады. Ъянуби Азярб.-да милли банк йарадылмасынын чох мцщцм игтисади вя сийаси ящямиййяти олду.

  Азярб. халгынын ингилаби гялябяси Иран халгларыны феодал вя мцстямлякячилик ясарятиня гаршы мцбаризяйя рущландырырды. Буна эюря дя, Гявамцссялтянянин башчылыг етдийи Иран щюкумяти Америка вя Инэилтярянин йардымы иля 1946 ил нойабрын 23-дя халг щакимиййяти органларына  гаршы гяти щцъума кечди. 1946 илин сонунда Ъянуби Азярб.-да Иран щакимиййяти бярпа олунду. Бу дюврдя ганундан  кянар елан едилян АДФ эизли фалиййятя кечди. АДФ 1960 илин августунда йени ващид Програм вя Низамнамя ясасында Иран Халг Партийасы (ИХП) иля бирляшди (АДФ адыны сахламагла). Щазырда АДФ цзвляри Асийа, Авропа вя Американын мцхтялиф бюлэяляриндя иътимаи-сийаси фяалиййятлярини давам етдирирляр.

  AZƏRBAYCAN DEMOKRAT FİRQƏSİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЕМОКРАТ ФИРГЯСИ (АДФ) – 1945 илин сентйабрында Ъянуби Азярб.-да милли азадлыг вя демократик щярякатын йцксялиши дюврцндя йарадылмышдыр. АДФ-нин сентйабрын 3–дя дяръ олунмуш мцраъиятнамясиндя партийанын йарадылмасы вя мягсяди елан едилди. Сентйабрын 7-дя Иран Халг Партийасынын Азярб. яйалят тяшкилаты АДФ иля бирляшди. АДФ-нин Ы гурултайында (1945, октйабр) партийанын Програмы вя Низамнамяси гябул едилди. Мяркязи Комитя вя Мяркязи Тяфтиш Комиссийасы сечилди. АДФ-нин ян йахын вязифяляри Азярб.-а Иран дахилиндя мухтариййят верилмяси, дювлят идаряляриндя ишлярин, мяктяблярдя тядрисин Азярб. дилиндя апарылмасы, яйалят вя шящяр янъцмянляринин йарадылмасы, дювлят торпагларынын вя милли демократик щяряката гаршы чыхан мцлкядарларын торпагларынын кяндлиляря явязсиз пайланмасы, фящляляря 8 саатлыг иш эцнц мцяййян едилмяси, мцтярягги ямяк ганунларынын верилмяси вя с. иди.

  АДФ гыса мцддятдя халгын бюйцк нцфузуну газанды. 1945 илин сонларында партийанын 70 мин няфярдян чох цзвц вар иди. АДФ милли азадлыг щярякатында иштирак едян мцтярягги гцввяляри ващид ъябщядя бирляшдирди. АДФ МК пленумунун (1945, 8–9 нойабр) гярары иля Азярб. демократик щярякатында йени мярщяля – халг щакимиййяти уьрунда силащлы мцбаризя башланды. Пленум милли–демократик щярякат ялейщиня чыхыш едян иртиъачылара гаршы фядаи дястяляри йаратмаг барядя гярар гябул етди. 1945 ил нойабрын 20–21-дя Азярб. Халг Конгреси тясис олунду. Конгрес Азярбайъан Милли Мяълисиня (АММ) сечки кечирилмяси гярарыны гябул етди. Сечки 1945 ил нойабрын 27-дян декабрын 1-дяк кечирилди. Декабрын 12-дя Тябриздя АММ йарадылды. Мяълис щюкумят тяшкилини АДФ МК-нын сядри С.Ъ.Пишявярийя тапшырды.

  Милли щюкумятин эюряъяйи ишляр биринъи нювбядя  АДФ-нин  програмындакы   сийаси, игтисади, мядяни вя с. мясяляляри щяйата    кечирмякдян    ибарят    иди.    АДФ-нин програмына уйьун олараг, щюкумят 450 мин ща-дан чох дювлят торпаьыны вя юлкядян гачмыш мцлкядарларын торпагларыны йохсул кяндлиляря пайлады. АДФ-нин мцщцм игтисади тядбирляриндян бири дя иртиъа дюврцндя баьланмыш сянайе мцяссисяляринин ачылмасы иди. АДФ-нин дцзэцн сийасяти нятиъясиндя юлкянин игтисадиййаты дирчялмяйя башлады. Ъянуби Азярб.-да милли банк йарадылмасынын чох мцщцм игтисади вя сийаси ящямиййяти олду.

  Азярб. халгынын ингилаби гялябяси Иран халгларыны феодал вя мцстямлякячилик ясарятиня гаршы мцбаризяйя рущландырырды. Буна эюря дя, Гявамцссялтянянин башчылыг етдийи Иран щюкумяти Америка вя Инэилтярянин йардымы иля 1946 ил нойабрын 23-дя халг щакимиййяти органларына  гаршы гяти щцъума кечди. 1946 илин сонунда Ъянуби Азярб.-да Иран щакимиййяти бярпа олунду. Бу дюврдя ганундан  кянар елан едилян АДФ эизли фалиййятя кечди. АДФ 1960 илин августунда йени ващид Програм вя Низамнамя ясасында Иран Халг Партийасы (ИХП) иля бирляшди (АДФ адыны сахламагла). Щазырда АДФ цзвляри Асийа, Авропа вя Американын мцхтялиф бюлэяляриндя иътимаи-сийаси фяалиййятлярини давам етдирирляр.