Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CENTİLESKİ


  ЪЕНТИЛÉСКИ (Эентилесъщи) – 16 – 17 ясрин орталары италйан ряссамлары аиляси. Италийа караваъъизминин ян эюркямли нцмайяндяляри. Оратсио (9.7.1563, Пиза – 7.2.1639, Лондон) – йарадыъылыьынын еркян дюврляри италйан манйеризми иля баьлы олмушдур, лакин 1605 илдян дязэащ рянэкарлыьы ясярляриндя Караваъъонун (1590-ъы иллярин сонларында Ромайа эялян Ъ. бурада онунла таныш олмушдур) тясири щисс олунур. О, монументал рянэкарлыг сащясиндя дя чалышмышдыр: Мцг. Пйотр килсясинин эцнбязинин мозаикаларынын йарадылмасында (1609–10; А. Тасси иля бирликдя) иштирак етмиш, Касино Муз (1611–12), Палатсо Квириналедя Саладел-Консисторио (1612, щамысы Ромададыр) вя с. цчцн рясмляр чякмиш; Эенуйада Савоййа щерсогунун сарайында (1623–26) ишлямишдир. Парисдя Марийа Медичинин сифариши иля Лцксембург сарайы цчцн бир нечя аллегорик композисийа (1624–25) йаратмышдыр. 1626 илдян Лондонда Ы Карлын сарай ряссамы олмуш, бурада гызы Артемизийанын иштиракы иля Гринвичдяки Куинс-щаусун Бюйцк залынын плафонуну ишлямишдир (1638–39, щазырда Малборо-щаус, Лондон). 


  О. Ъентилески. “Данайа” (1621). Кливленд Инъясянят музейи.


  Артемизийа (8.7.1593, Рома – 1652 вя йа 1653, Неапол) – Оратсионун шаэирди олмуш, щямчинин А. Тассидян дярс алмышдыр. 1612 илдя Флоренсийайа кючмцшдцр. Дяфялярля “Йудиф вя Олоферн” щаггында Библийа сцжетиня мцраъият етмишдир (“Олоферни юлдцрян Йудиф”, 1611–12, Каподимонте Милли Музейи, Неапол; “Йудиф Олофернин башы иля “, тягр. 1613–14, Уффитси галерейасы, Флоренсийа). 1616 илдя Флоренсийа Рясм Академийасына цзв сечилян илк гадын олмушдур. 1620 илдя Ромайа гайытмыш, Эенуйада ишлямишдир. 1630 илдян Неаполда йашамышдыр. Инэилтяряйя сяфяр етмишдир (1630-ъу иллярин сону). Йарады- ъылыьы цчцн натурализм, йцксяк експрессийа сяъиййявидир.

  А. Ъентилески. “Автопортрет” (1630).
  Кенсингтой сарайы (Лондон).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CENTİLESKİ


  ЪЕНТИЛÉСКИ (Эентилесъщи) – 16 – 17 ясрин орталары италйан ряссамлары аиляси. Италийа караваъъизминин ян эюркямли нцмайяндяляри. Оратсио (9.7.1563, Пиза – 7.2.1639, Лондон) – йарадыъылыьынын еркян дюврляри италйан манйеризми иля баьлы олмушдур, лакин 1605 илдян дязэащ рянэкарлыьы ясярляриндя Караваъъонун (1590-ъы иллярин сонларында Ромайа эялян Ъ. бурада онунла таныш олмушдур) тясири щисс олунур. О, монументал рянэкарлыг сащясиндя дя чалышмышдыр: Мцг. Пйотр килсясинин эцнбязинин мозаикаларынын йарадылмасында (1609–10; А. Тасси иля бирликдя) иштирак етмиш, Касино Муз (1611–12), Палатсо Квириналедя Саладел-Консисторио (1612, щамысы Ромададыр) вя с. цчцн рясмляр чякмиш; Эенуйада Савоййа щерсогунун сарайында (1623–26) ишлямишдир. Парисдя Марийа Медичинин сифариши иля Лцксембург сарайы цчцн бир нечя аллегорик композисийа (1624–25) йаратмышдыр. 1626 илдян Лондонда Ы Карлын сарай ряссамы олмуш, бурада гызы Артемизийанын иштиракы иля Гринвичдяки Куинс-щаусун Бюйцк залынын плафонуну ишлямишдир (1638–39, щазырда Малборо-щаус, Лондон). 


  О. Ъентилески. “Данайа” (1621). Кливленд Инъясянят музейи.


  Артемизийа (8.7.1593, Рома – 1652 вя йа 1653, Неапол) – Оратсионун шаэирди олмуш, щямчинин А. Тассидян дярс алмышдыр. 1612 илдя Флоренсийайа кючмцшдцр. Дяфялярля “Йудиф вя Олоферн” щаггында Библийа сцжетиня мцраъият етмишдир (“Олоферни юлдцрян Йудиф”, 1611–12, Каподимонте Милли Музейи, Неапол; “Йудиф Олофернин башы иля “, тягр. 1613–14, Уффитси галерейасы, Флоренсийа). 1616 илдя Флоренсийа Рясм Академийасына цзв сечилян илк гадын олмушдур. 1620 илдя Ромайа гайытмыш, Эенуйада ишлямишдир. 1630 илдян Неаполда йашамышдыр. Инэилтяряйя сяфяр етмишдир (1630-ъу иллярин сону). Йарады- ъылыьы цчцн натурализм, йцксяк експрессийа сяъиййявидир.

  А. Ъентилески. “Автопортрет” (1630).
  Кенсингтой сарайы (Лондон).

  CENTİLESKİ


  ЪЕНТИЛÉСКИ (Эентилесъщи) – 16 – 17 ясрин орталары италйан ряссамлары аиляси. Италийа караваъъизминин ян эюркямли нцмайяндяляри. Оратсио (9.7.1563, Пиза – 7.2.1639, Лондон) – йарадыъылыьынын еркян дюврляри италйан манйеризми иля баьлы олмушдур, лакин 1605 илдян дязэащ рянэкарлыьы ясярляриндя Караваъъонун (1590-ъы иллярин сонларында Ромайа эялян Ъ. бурада онунла таныш олмушдур) тясири щисс олунур. О, монументал рянэкарлыг сащясиндя дя чалышмышдыр: Мцг. Пйотр килсясинин эцнбязинин мозаикаларынын йарадылмасында (1609–10; А. Тасси иля бирликдя) иштирак етмиш, Касино Муз (1611–12), Палатсо Квириналедя Саладел-Консисторио (1612, щамысы Ромададыр) вя с. цчцн рясмляр чякмиш; Эенуйада Савоййа щерсогунун сарайында (1623–26) ишлямишдир. Парисдя Марийа Медичинин сифариши иля Лцксембург сарайы цчцн бир нечя аллегорик композисийа (1624–25) йаратмышдыр. 1626 илдян Лондонда Ы Карлын сарай ряссамы олмуш, бурада гызы Артемизийанын иштиракы иля Гринвичдяки Куинс-щаусун Бюйцк залынын плафонуну ишлямишдир (1638–39, щазырда Малборо-щаус, Лондон). 


  О. Ъентилески. “Данайа” (1621). Кливленд Инъясянят музейи.


  Артемизийа (8.7.1593, Рома – 1652 вя йа 1653, Неапол) – Оратсионун шаэирди олмуш, щямчинин А. Тассидян дярс алмышдыр. 1612 илдя Флоренсийайа кючмцшдцр. Дяфялярля “Йудиф вя Олоферн” щаггында Библийа сцжетиня мцраъият етмишдир (“Олоферни юлдцрян Йудиф”, 1611–12, Каподимонте Милли Музейи, Неапол; “Йудиф Олофернин башы иля “, тягр. 1613–14, Уффитси галерейасы, Флоренсийа). 1616 илдя Флоренсийа Рясм Академийасына цзв сечилян илк гадын олмушдур. 1620 илдя Ромайа гайытмыш, Эенуйада ишлямишдир. 1630 илдян Неаполда йашамышдыр. Инэилтяряйя сяфяр етмишдир (1630-ъу иллярин сону). Йарады- ъылыьы цчцн натурализм, йцксяк експрессийа сяъиййявидир.

  А. Ъентилески. “Автопортрет” (1630).
  Кенсингтой сарайы (Лондон).