Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DİPLOMATİK AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ДИПЛОМАТИК  АКАДЕМИЙАСЫ (АДА), Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийинин Дипломатик Ака демийасы – бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа, biznes adminиstrasiyası, енерэетиканын идаря едилмяси вя ятраф мцщит вя с. сащяляр цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 2006 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. АДА-нын фяалиййяти бакалавр, маэистр, хариъи сийасят програмы (beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq  hüquq və  iqtisadiyyat, xalq diplomatiyası, konsulлуг xidməti,   danısıqlar   aparmaq   qabiliyyəti və с. sahələr цзря ихтисасартырма вя тялим програмы), докторантлара дястяк програмы (ясасян, хариъи юлкялярдя игтисадиййат вя сосиал елмляр цзря докторантурада (ПщД) тящсил алан эянъ алимляря арашдырмалар апармаг цчцн грантлар айырыр) чярчивясиндя щяйата кечирилир. Тялябя мяркязи вя йай мяктяби фяалиййят эюстярир. “Азярбайъан дцнйада” (Азербаижан ин тще Wорлд) електрон журналы йайымланыр вя “АДА силсиля няшрляри” (АДА Оъъасионал Паперс) бурахылыр. Дярсляр инэ. дилиндя апарылыр; Авропа, Африка, Америка юлкяляриндян чохлу сайда тялябя тящсил алыр.

  АДА-да дцнйанын 16 апарыъы ун-тиндян ъялб едилмиш проф.-мцяллим щейяти чалышыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DİPLOMATİK AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ДИПЛОМАТИК  АКАДЕМИЙАСЫ (АДА), Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийинин Дипломатик Ака демийасы – бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа, biznes adminиstrasiyası, енерэетиканын идаря едилмяси вя ятраф мцщит вя с. сащяляр цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 2006 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. АДА-нын фяалиййяти бакалавр, маэистр, хариъи сийасят програмы (beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq  hüquq və  iqtisadiyyat, xalq diplomatiyası, konsulлуг xidməti,   danısıqlar   aparmaq   qabiliyyəti və с. sahələr цзря ихтисасартырма вя тялим програмы), докторантлара дястяк програмы (ясасян, хариъи юлкялярдя игтисадиййат вя сосиал елмляр цзря докторантурада (ПщД) тящсил алан эянъ алимляря арашдырмалар апармаг цчцн грантлар айырыр) чярчивясиндя щяйата кечирилир. Тялябя мяркязи вя йай мяктяби фяалиййят эюстярир. “Азярбайъан дцнйада” (Азербаижан ин тще Wорлд) електрон журналы йайымланыр вя “АДА силсиля няшрляри” (АДА Оъъасионал Паперс) бурахылыр. Дярсляр инэ. дилиндя апарылыр; Авропа, Африка, Америка юлкяляриндян чохлу сайда тялябя тящсил алыр.

  АДА-да дцнйанын 16 апарыъы ун-тиндян ъялб едилмиш проф.-мцяллим щейяти чалышыр.

  AZƏRBAYCAN DİPLOMATİK AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН  ДИПЛОМАТИК  АКАДЕМИЙАСЫ (АДА), Азярбайъан Республикасы Хариъи Ишляр Назирлийинин Дипломатик Ака демийасы – бейнялхалг мцнасибятляр вя дипломатийа, biznes adminиstrasiyası, енерэетиканын идаря едилмяси вя ятраф мцщит вя с. сащяляр цзря мцтяхяссис щазырлайыр. 2006 илдя тясис едилмишдир. Бакыдадыр. АДА-нын фяалиййяти бакалавр, маэистр, хариъи сийасят програмы (beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq  hüquq və  iqtisadiyyat, xalq diplomatiyası, konsulлуг xidməti,   danısıqlar   aparmaq   qabiliyyəti və с. sahələr цзря ихтисасартырма вя тялим програмы), докторантлара дястяк програмы (ясасян, хариъи юлкялярдя игтисадиййат вя сосиал елмляр цзря докторантурада (ПщД) тящсил алан эянъ алимляря арашдырмалар апармаг цчцн грантлар айырыр) чярчивясиндя щяйата кечирилир. Тялябя мяркязи вя йай мяктяби фяалиййят эюстярир. “Азярбайъан дцнйада” (Азербаижан ин тще Wорлд) електрон журналы йайымланыр вя “АДА силсиля няшрляри” (АДА Оъъасионал Паперс) бурахылыр. Дярсляр инэ. дилиндя апарылыр; Авропа, Африка, Америка юлкяляриндян чохлу сайда тялябя тящсил алыр.

  АДА-да дцнйанын 16 апарыъы ун-тиндян ъялб едилмиш проф.-мцяллим щейяти чалышыр.