Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CERBA


  ЪÉРБА – Аралыг дянизиндя ада. Тунис сащилляриндя, Габес кюрфязинин ъ. щиссясиндядир. Тунисин мцлкиййятидир. Сащ. 514 км2, ящ. 139,6 мин (2004). Сятщи дцзянликдир; Антропоэен чюкцнтцлярдян ибарятдир. Гуйу суйундан вя эятирмя сулардан истифадя олунур. Хурма палмалары, зейтун вя янъир аьаълары беъярилир. Балыг вя сцнэяр овланыр. Туризм инкишаф етмишдир. Ясас шящяри Хумт-Сукдур.
   


  Ъерба адасы сащилляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CERBA


  ЪÉРБА – Аралыг дянизиндя ада. Тунис сащилляриндя, Габес кюрфязинин ъ. щиссясиндядир. Тунисин мцлкиййятидир. Сащ. 514 км2, ящ. 139,6 мин (2004). Сятщи дцзянликдир; Антропоэен чюкцнтцлярдян ибарятдир. Гуйу суйундан вя эятирмя сулардан истифадя олунур. Хурма палмалары, зейтун вя янъир аьаълары беъярилир. Балыг вя сцнэяр овланыр. Туризм инкишаф етмишдир. Ясас шящяри Хумт-Сукдур.
   


  Ъерба адасы сащилляри.

  CERBA


  ЪÉРБА – Аралыг дянизиндя ада. Тунис сащилляриндя, Габес кюрфязинин ъ. щиссясиндядир. Тунисин мцлкиййятидир. Сащ. 514 км2, ящ. 139,6 мин (2004). Сятщи дцзянликдир; Антропоэен чюкцнтцлярдян ибарятдир. Гуйу суйундан вя эятирмя сулардан истифадя олунур. Хурма палмалары, зейтун вя янъир аьаълары беъярилир. Балыг вя сцнэяр овланыр. Туризм инкишаф етмишдир. Ясас шящяри Хумт-Сукдур.
   


  Ъерба адасы сащилляри.