Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELYAYEV Viktor Mixayloviç

  БЕЛЙÁЙЕВ Виктор Михайлович (6.2. 1888, Газахыстан, Уралск – 16.2.1968, Москва) – рус мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1944), Таъ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты. 1914 илдя Петроград Консерваторийасыны битирмишдир. Петроград (1914–23, 1942–44; 1918 илдян проф.) вя Москва (1923–24, 1938–40, 1943–59, 1944 илдян проф.) консерваторийаларында дярс демишдир. 1922–31 иллярдя Дювлят Бядии Елмляр Академийасынын щягиги цзвц олмушдур. Эюркямли рус етномусигишцнасларындан бири олан Б. Шярг халглары, о ъцмлядян Азярб. мусигисини тядгиг етмишдир. Палеографийа вя нотасийа цзря мцтяхяссис иди. Мусиги нязяриййясиня даир ясярлярин мцяллифидир. Бир нечя мягаляси “В.М. Белйайев” (1990) китабында чап олунмушдур; бир чох ясяри няшр едилмямишдир.
  Ясярляри: Музыкальные инструменты Узбекистана. М., 1933; Афганская народная музыка. М., 1960; Персидские теснифы. М., 1964; О музыкальном фольклоре и древней письменности. М., 1971.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELYAYEV Viktor Mixayloviç

  БЕЛЙÁЙЕВ Виктор Михайлович (6.2. 1888, Газахыстан, Уралск – 16.2.1968, Москва) – рус мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1944), Таъ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты. 1914 илдя Петроград Консерваторийасыны битирмишдир. Петроград (1914–23, 1942–44; 1918 илдян проф.) вя Москва (1923–24, 1938–40, 1943–59, 1944 илдян проф.) консерваторийаларында дярс демишдир. 1922–31 иллярдя Дювлят Бядии Елмляр Академийасынын щягиги цзвц олмушдур. Эюркямли рус етномусигишцнасларындан бири олан Б. Шярг халглары, о ъцмлядян Азярб. мусигисини тядгиг етмишдир. Палеографийа вя нотасийа цзря мцтяхяссис иди. Мусиги нязяриййясиня даир ясярлярин мцяллифидир. Бир нечя мягаляси “В.М. Белйайев” (1990) китабында чап олунмушдур; бир чох ясяри няшр едилмямишдир.
  Ясярляри: Музыкальные инструменты Узбекистана. М., 1933; Афганская народная музыка. М., 1960; Персидские теснифы. М., 1964; О музыкальном фольклоре и древней письменности. М., 1971.

  BELYAYEV Viktor Mixayloviç

  БЕЛЙÁЙЕВ Виктор Михайлович (6.2. 1888, Газахыстан, Уралск – 16.2.1968, Москва) – рус мусигишцнасы, сянятшцнаслыг доктору (1944), Таъ. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты. 1914 илдя Петроград Консерваторийасыны битирмишдир. Петроград (1914–23, 1942–44; 1918 илдян проф.) вя Москва (1923–24, 1938–40, 1943–59, 1944 илдян проф.) консерваторийаларында дярс демишдир. 1922–31 иллярдя Дювлят Бядии Елмляр Академийасынын щягиги цзвц олмушдур. Эюркямли рус етномусигишцнасларындан бири олан Б. Шярг халглары, о ъцмлядян Азярб. мусигисини тядгиг етмишдир. Палеографийа вя нотасийа цзря мцтяхяссис иди. Мусиги нязяриййясиня даир ясярлярин мцяллифидир. Бир нечя мягаляси “В.М. Белйайев” (1990) китабында чап олунмушдур; бир чох ясяри няшр едилмямишдир.
  Ясярляри: Музыкальные инструменты Узбекистана. М., 1933; Афганская народная музыка. М., 1960; Персидские теснифы. М., 1964; О музыкальном фольклоре и древней письменности. М., 1971.