Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BELYAYEV DƏRNƏYİ

  С. Петербургда 1880–1917 иллярдя мювъуд олмуш мусигичиляр бирлийи. Мусиги хадими вя месенат М.П. Белйайевын ады иля баьлыдыр; 1880–90-ъы иллярдя дярняйин йыьынъаглары (“Белйайев ъцмяляри”) онун евиндя кечирилирди. Б.д.-нин рящбяри Н.А. Римски-Корсаков олмушдур. Дярняйя бястякар вя ифачылар (ясасян, Римки-Корсаковун шаэирдляри) Ф.С. Акименко, Ф.М. вя С.М. Блуменфелд гардашлары, Й. Витолс, А.К. Глазунов, Г.О. Дцтш, В.А. Золотарйов, И.И. Крыжановски, А.К. Лйадов, Н.А. Соколов, Н.Н. Черепнин вя б. дахил иди. Тянгидчи В.В. Стасов дярняйин йыьынъагларында мцнтязям иштирак едирди. “Гцдрятли дястя” иля варислик ялагяляри олмушдур. Академизмин бядии тенденсийасыны якс етдирмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BELYAYEV DƏRNƏYİ

  С. Петербургда 1880–1917 иллярдя мювъуд олмуш мусигичиляр бирлийи. Мусиги хадими вя месенат М.П. Белйайевын ады иля баьлыдыр; 1880–90-ъы иллярдя дярняйин йыьынъаглары (“Белйайев ъцмяляри”) онун евиндя кечирилирди. Б.д.-нин рящбяри Н.А. Римски-Корсаков олмушдур. Дярняйя бястякар вя ифачылар (ясасян, Римки-Корсаковун шаэирдляри) Ф.С. Акименко, Ф.М. вя С.М. Блуменфелд гардашлары, Й. Витолс, А.К. Глазунов, Г.О. Дцтш, В.А. Золотарйов, И.И. Крыжановски, А.К. Лйадов, Н.А. Соколов, Н.Н. Черепнин вя б. дахил иди. Тянгидчи В.В. Стасов дярняйин йыьынъагларында мцнтязям иштирак едирди. “Гцдрятли дястя” иля варислик ялагяляри олмушдур. Академизмин бядии тенденсийасыны якс етдирмишдир.

  BELYAYEV DƏRNƏYİ

  С. Петербургда 1880–1917 иллярдя мювъуд олмуш мусигичиляр бирлийи. Мусиги хадими вя месенат М.П. Белйайевын ады иля баьлыдыр; 1880–90-ъы иллярдя дярняйин йыьынъаглары (“Белйайев ъцмяляри”) онун евиндя кечирилирди. Б.д.-нин рящбяри Н.А. Римски-Корсаков олмушдур. Дярняйя бястякар вя ифачылар (ясасян, Римки-Корсаковун шаэирдляри) Ф.С. Акименко, Ф.М. вя С.М. Блуменфелд гардашлары, Й. Витолс, А.К. Глазунов, Г.О. Дцтш, В.А. Золотарйов, И.И. Крыжановски, А.К. Лйадов, Н.А. Соколов, Н.Н. Черепнин вя б. дахил иди. Тянгидчи В.В. Стасов дярняйин йыьынъагларында мцнтязям иштирак едирди. “Гцдрятли дястя” иля варислик ялагяляри олмушдур. Академизмин бядии тенденсийасыны якс етдирмишдир.