Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEMBİKSLƏR

  БЕМБИКСЛЯР, бембексляр (Бембих) – ешиъи итарылары ъинси. Уз. 11–24 мм-дир. Бядяни сары, йахуд аьымтыл нахышлыдыр. Цчбуъаг формалы цст додаьы чох узан- мышдыр. Тягр. 330 нювц мялумдур. Щяр йердя эениш йайылмышдыр. Гумлугларын дяринликляриндя йувалайыр. Сцрфялярини юлмцш милчяклярля йемляйир; тропик нювляри йеткин ъыръырамалары, кяпянякляри вя дцзганадлылары тута билир.

  Бембикс (Bembix rostrata).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEMBİKSLƏR

  БЕМБИКСЛЯР, бембексляр (Бембих) – ешиъи итарылары ъинси. Уз. 11–24 мм-дир. Бядяни сары, йахуд аьымтыл нахышлыдыр. Цчбуъаг формалы цст додаьы чох узан- мышдыр. Тягр. 330 нювц мялумдур. Щяр йердя эениш йайылмышдыр. Гумлугларын дяринликляриндя йувалайыр. Сцрфялярини юлмцш милчяклярля йемляйир; тропик нювляри йеткин ъыръырамалары, кяпянякляри вя дцзганадлылары тута билир.

  Бембикс (Bembix rostrata).

  BEMBİKSLƏR

  БЕМБИКСЛЯР, бембексляр (Бембих) – ешиъи итарылары ъинси. Уз. 11–24 мм-дир. Бядяни сары, йахуд аьымтыл нахышлыдыр. Цчбуъаг формалы цст додаьы чох узан- мышдыр. Тягр. 330 нювц мялумдур. Щяр йердя эениш йайылмышдыр. Гумлугларын дяринликляриндя йувалайыр. Сцрфялярини юлмцш милчяклярля йемляйир; тропик нювляри йеткин ъыръырамалары, кяпянякляри вя дцзганадлылары тута билир.

  Бембикс (Bembix rostrata).