Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEN BƏDİS Əhməd

  БЕН БЯДИС Ябдцлщямид (ﻦﺑ ﺪﯿﻤﺤﻠاﺪﺒﻋ ﺲﯿﺪﺒ) (1889, Константина – 16.4. 1940, орада) – Ялъязаирин дини вя иътимаи-сийаси хадими, маарифчи, шаир, публисист. Тунисдя яз-Зитун Илащиййат Ун-тини битирмишдир (1914). Ялъязаир Цлямалары Ассосиасийасынын (1931) ясасыны гоймуш, 1925–39 иллярдя “яш-Шищаб” (“Метеор”) журналыны няшр етдирмишдир. Сяляфилярин мювгейиндян чыхыш едяряк исламда ислащатлар вя “тямизлянмя” апарылмасына чаьырмыш, Франсанын Ялъязаирдяки мцс- тямлякя сийасятини тянгид етмишдир. 1936–38 иллярдя Франсада Халг ъябщясини дястякляйян Ялъязаир Мцсялман Конгресинин рящбярлийиндя тямсил олунмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEN BƏDİS Əhməd

  БЕН БЯДИС Ябдцлщямид (ﻦﺑ ﺪﯿﻤﺤﻠاﺪﺒﻋ ﺲﯿﺪﺒ) (1889, Константина – 16.4. 1940, орада) – Ялъязаирин дини вя иътимаи-сийаси хадими, маарифчи, шаир, публисист. Тунисдя яз-Зитун Илащиййат Ун-тини битирмишдир (1914). Ялъязаир Цлямалары Ассосиасийасынын (1931) ясасыны гоймуш, 1925–39 иллярдя “яш-Шищаб” (“Метеор”) журналыны няшр етдирмишдир. Сяляфилярин мювгейиндян чыхыш едяряк исламда ислащатлар вя “тямизлянмя” апарылмасына чаьырмыш, Франсанын Ялъязаирдяки мцс- тямлякя сийасятини тянгид етмишдир. 1936–38 иллярдя Франсада Халг ъябщясини дястякляйян Ялъязаир Мцсялман Конгресинин рящбярлийиндя тямсил олунмушдур.

  BEN BƏDİS Əhməd

  БЕН БЯДИС Ябдцлщямид (ﻦﺑ ﺪﯿﻤﺤﻠاﺪﺒﻋ ﺲﯿﺪﺒ) (1889, Константина – 16.4. 1940, орада) – Ялъязаирин дини вя иътимаи-сийаси хадими, маарифчи, шаир, публисист. Тунисдя яз-Зитун Илащиййат Ун-тини битирмишдир (1914). Ялъязаир Цлямалары Ассосиасийасынын (1931) ясасыны гоймуш, 1925–39 иллярдя “яш-Шищаб” (“Метеор”) журналыны няшр етдирмишдир. Сяляфилярин мювгейиндян чыхыш едяряк исламда ислащатлар вя “тямизлянмя” апарылмасына чаьырмыш, Франсанын Ялъязаирдяки мцс- тямлякя сийасятини тянгид етмишдир. 1936–38 иллярдя Франсада Халг ъябщясини дястякляйян Ялъязаир Мцсялман Конгресинин рящбярлийиндя тямсил олунмушдур.