Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENAKİTİ Fəxrəddin 

  БЕНÁКИТИ Фяхряддин Ябу Сцлейман Давуд ибн Мящяммяд (? – тягр.1330) – Иран тарихчиси вя шаир. Елханилярин сарайында хидмят етмиш, Газан хан тяряфиндян мяликцш-шцяра тяйин едилмишдир (1302) Мящяммяд Худабяндя Олъайтунун эюстяриши иля йазмаьа башладыьы Тарихи-Бенакити (Равзатц цлил-ялбаб фи тяварихил-якабир вял-янсаб) ясярини Ябу Сяид Бащадыр ханын щакимиййяти дюврцндя баша чатдырмышдыр (1317). Ряшидяддинин Ъами ят-тяварих ясяринин хцласяси кими йаздыьы ясяри мцяййян хроноложи дяйишикликляр вя Елханиляр дюврцня аид дяйярли мялуматларла зянэинляшдирмишдир. Тарихи- Бенакити 9 щиссядян (пейьямбярляр вя кился хадимляри, гядим Иран щюкмдарлары, Мящяммяд пейьямбяр вя хялифяляр, Аббасиляр вя онларын дюврцндяки Иран сцлаляляри, йящудиляр, христианлар вя франклар, щиндлиляр, чинлиляр вя монголлар) ибарятдир; Дцнйа китабханаларында мцхтялиф нцсхяляри сахланылыр. Ясярин Чинля баьлы олан сяккизинъи бюлцмц бир нечя диля (латын, инэилис, франсыз) тяръцмя едилмишдир. 1969 илдя Тещранда няшр олунмушдур. Б.-нин диваны эцнцмцзядяк эялиб чатмамышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENAKİTİ Fəxrəddin 

  БЕНÁКИТИ Фяхряддин Ябу Сцлейман Давуд ибн Мящяммяд (? – тягр.1330) – Иран тарихчиси вя шаир. Елханилярин сарайында хидмят етмиш, Газан хан тяряфиндян мяликцш-шцяра тяйин едилмишдир (1302) Мящяммяд Худабяндя Олъайтунун эюстяриши иля йазмаьа башладыьы Тарихи-Бенакити (Равзатц цлил-ялбаб фи тяварихил-якабир вял-янсаб) ясярини Ябу Сяид Бащадыр ханын щакимиййяти дюврцндя баша чатдырмышдыр (1317). Ряшидяддинин Ъами ят-тяварих ясяринин хцласяси кими йаздыьы ясяри мцяййян хроноложи дяйишикликляр вя Елханиляр дюврцня аид дяйярли мялуматларла зянэинляшдирмишдир. Тарихи- Бенакити 9 щиссядян (пейьямбярляр вя кился хадимляри, гядим Иран щюкмдарлары, Мящяммяд пейьямбяр вя хялифяляр, Аббасиляр вя онларын дюврцндяки Иран сцлаляляри, йящудиляр, христианлар вя франклар, щиндлиляр, чинлиляр вя монголлар) ибарятдир; Дцнйа китабханаларында мцхтялиф нцсхяляри сахланылыр. Ясярин Чинля баьлы олан сяккизинъи бюлцмц бир нечя диля (латын, инэилис, франсыз) тяръцмя едилмишдир. 1969 илдя Тещранда няшр олунмушдур. Б.-нин диваны эцнцмцзядяк эялиб чатмамышдыр.

  BENAKİTİ Fəxrəddin 

  БЕНÁКИТИ Фяхряддин Ябу Сцлейман Давуд ибн Мящяммяд (? – тягр.1330) – Иран тарихчиси вя шаир. Елханилярин сарайында хидмят етмиш, Газан хан тяряфиндян мяликцш-шцяра тяйин едилмишдир (1302) Мящяммяд Худабяндя Олъайтунун эюстяриши иля йазмаьа башладыьы Тарихи-Бенакити (Равзатц цлил-ялбаб фи тяварихил-якабир вял-янсаб) ясярини Ябу Сяид Бащадыр ханын щакимиййяти дюврцндя баша чатдырмышдыр (1317). Ряшидяддинин Ъами ят-тяварих ясяринин хцласяси кими йаздыьы ясяри мцяййян хроноложи дяйишикликляр вя Елханиляр дюврцня аид дяйярли мялуматларла зянэинляшдирмишдир. Тарихи- Бенакити 9 щиссядян (пейьямбярляр вя кился хадимляри, гядим Иран щюкмдарлары, Мящяммяд пейьямбяр вя хялифяляр, Аббасиляр вя онларын дюврцндяки Иран сцлаляляри, йящудиляр, христианлар вя франклар, щиндлиляр, чинлиляр вя монголлар) ибарятдир; Дцнйа китабханаларында мцхтялиф нцсхяляри сахланылыр. Ясярин Чинля баьлы олан сяккизинъи бюлцмц бир нечя диля (латын, инэилис, франсыз) тяръцмя едилмишдир. 1969 илдя Тещранда няшр олунмушдур. Б.-нин диваны эцнцмцзядяк эялиб чатмамышдыр.