Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENBU


  БЕНБÚ (Банбу, Бенпу) – Чинин ш.-индя, Анхой яйалятиндя шящяр. Ящ. 585 мин (агломерасийада 1288 мин; 2006). Бюйцк Чин дцзянлийиндя, Хуайхе чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Аеропорт. Е.я. 1-ъи миниллийин яввялляриндян мялумдур. Б. Хуайхе щювзясинин ири йцкбошалтма (сойа, чятяня, памбыг, одунъаг, чай, кюмцр) мянтягясидир. К.т. хаммалынын емалы мяркязидир. Ясасян, йейинти сянайеси инкишаф етмишдир. Машынгайырма, тохуъулуг, шцшя, кимйа, електрон сянайеси мцяссисяляри, тярсаня вар. Йахынлыьында даш кюмцр щасил олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENBU


  БЕНБÚ (Банбу, Бенпу) – Чинин ш.-индя, Анхой яйалятиндя шящяр. Ящ. 585 мин (агломерасийада 1288 мин; 2006). Бюйцк Чин дцзянлийиндя, Хуайхе чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Аеропорт. Е.я. 1-ъи миниллийин яввялляриндян мялумдур. Б. Хуайхе щювзясинин ири йцкбошалтма (сойа, чятяня, памбыг, одунъаг, чай, кюмцр) мянтягясидир. К.т. хаммалынын емалы мяркязидир. Ясасян, йейинти сянайеси инкишаф етмишдир. Машынгайырма, тохуъулуг, шцшя, кимйа, електрон сянайеси мцяссисяляри, тярсаня вар. Йахынлыьында даш кюмцр щасил олунур.

  BENBU


  БЕНБÚ (Банбу, Бенпу) – Чинин ш.-индя, Анхой яйалятиндя шящяр. Ящ. 585 мин (агломерасийада 1288 мин; 2006). Бюйцк Чин дцзянлийиндя, Хуайхе чайы сащилиндядир. Нягл. говшаьы. Аеропорт. Е.я. 1-ъи миниллийин яввялляриндян мялумдур. Б. Хуайхе щювзясинин ири йцкбошалтма (сойа, чятяня, памбыг, одунъаг, чай, кюмцр) мянтягясидир. К.т. хаммалынын емалы мяркязидир. Ясасян, йейинти сянайеси инкишаф етмишдир. Машынгайырма, тохуъулуг, шцшя, кимйа, електрон сянайеси мцяссисяляри, тярсаня вар. Йахынлыьында даш кюмцр щасил олунур.