Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ (ADAU)

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ (АДАУ) – кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри щазырлайан али мяктяб. Эянъядядир. 1929 илдя Азярб. Политехник Ин-тунун к.т. факцлтяси ясасында Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-ту йарадылмыш, Азярб.  Кянд  Тяссяррцфаты Академийасы (1991), Азярбайъан Дювлят Аграр Ун-ти (2009) адландырылмышдыр. Илк иллярдя ун-тдя алимлярдян В.П. СмирновЛоэинов, И.В.Фигуровски, А.А.Гроссщейм, С.В.Краински вя б. чалышмышлар. 4 факцлтяси (агрономлуг вя технолоэийа; зообайтарлыг вя ямтяяшцнаслыг; аграр мцщяндислик; аграр игтисадиййат вя менеъмент), 32 кафедрасы, 4 проблем лабораторийасы вар. АМЕА-нын акад.-ляри Ф. Я. Мяликов, Щ. Я. Ялийев, И.К. Абдуллайев, И.Д. Мустафайев, В.Х. Тутайуг, М.Щ. Абуталыбов. М.Я. Мусайев, Я.М. Гулийев, Ъ.М. Щцсейнов, М.И. Ъяфяров, ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманлары Б.М. Баьырова, Ш.М. Щясянова вя б. унтин йетирмяляридир. АДАУ-да 444 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 29 е.д., проф., 249 е. намизяди, досент чалышыр (2007/08). Бакалавр вя маэистр пилляляри цзря яйани вя гийаби шюбялярдя мцтяхяссис щазырланыр, аспирантура вя докторантура, диссертасийа мцдафияси шурасы фяалиййят эюстярир. АДАУ-нун зянэин мадди-техники базасы, музейи, ясаслы китабханасы, редаксийа-няшриййат шюбяси, мятбяяси, тямир емалатханасы, помолоэийа баьы, тядрис-тяърцбя тарласы вя с. вар. АДАУ-нун “Елми ясярляр”и вя “Кадр уьрунда” гязети няшр олунур. 2001 илдя Франсанын ян нцфузлу Сянайейя Йардым Ассосиасийасынын Гызыл медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

  Азярбайъан Дювлят Аграр Университети.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ (ADAU)

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ (АДАУ) – кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри щазырлайан али мяктяб. Эянъядядир. 1929 илдя Азярб. Политехник Ин-тунун к.т. факцлтяси ясасында Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-ту йарадылмыш, Азярб.  Кянд  Тяссяррцфаты Академийасы (1991), Азярбайъан Дювлят Аграр Ун-ти (2009) адландырылмышдыр. Илк иллярдя ун-тдя алимлярдян В.П. СмирновЛоэинов, И.В.Фигуровски, А.А.Гроссщейм, С.В.Краински вя б. чалышмышлар. 4 факцлтяси (агрономлуг вя технолоэийа; зообайтарлыг вя ямтяяшцнаслыг; аграр мцщяндислик; аграр игтисадиййат вя менеъмент), 32 кафедрасы, 4 проблем лабораторийасы вар. АМЕА-нын акад.-ляри Ф. Я. Мяликов, Щ. Я. Ялийев, И.К. Абдуллайев, И.Д. Мустафайев, В.Х. Тутайуг, М.Щ. Абуталыбов. М.Я. Мусайев, Я.М. Гулийев, Ъ.М. Щцсейнов, М.И. Ъяфяров, ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманлары Б.М. Баьырова, Ш.М. Щясянова вя б. унтин йетирмяляридир. АДАУ-да 444 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 29 е.д., проф., 249 е. намизяди, досент чалышыр (2007/08). Бакалавр вя маэистр пилляляри цзря яйани вя гийаби шюбялярдя мцтяхяссис щазырланыр, аспирантура вя докторантура, диссертасийа мцдафияси шурасы фяалиййят эюстярир. АДАУ-нун зянэин мадди-техники базасы, музейи, ясаслы китабханасы, редаксийа-няшриййат шюбяси, мятбяяси, тямир емалатханасы, помолоэийа баьы, тядрис-тяърцбя тарласы вя с. вар. АДАУ-нун “Елми ясярляр”и вя “Кадр уьрунда” гязети няшр олунур. 2001 илдя Франсанын ян нцфузлу Сянайейя Йардым Ассосиасийасынын Гызыл медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

  Азярбайъан Дювлят Аграр Университети.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ (ADAU)

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ АГРАР УНИВЕРСИТЕТИ (АДАУ) – кянд тясяррцфаты мцтяхяссисляри щазырлайан али мяктяб. Эянъядядир. 1929 илдя Азярб. Политехник Ин-тунун к.т. факцлтяси ясасында Азярб. Кянд Тясяррцфаты Ин-ту йарадылмыш, Азярб.  Кянд  Тяссяррцфаты Академийасы (1991), Азярбайъан Дювлят Аграр Ун-ти (2009) адландырылмышдыр. Илк иллярдя ун-тдя алимлярдян В.П. СмирновЛоэинов, И.В.Фигуровски, А.А.Гроссщейм, С.В.Краински вя б. чалышмышлар. 4 факцлтяси (агрономлуг вя технолоэийа; зообайтарлыг вя ямтяяшцнаслыг; аграр мцщяндислик; аграр игтисадиййат вя менеъмент), 32 кафедрасы, 4 проблем лабораторийасы вар. АМЕА-нын акад.-ляри Ф. Я. Мяликов, Щ. Я. Ялийев, И.К. Абдуллайев, И.Д. Мустафайев, В.Х. Тутайуг, М.Щ. Абуталыбов. М.Я. Мусайев, Я.М. Гулийев, Ъ.М. Щцсейнов, М.И. Ъяфяров, ики дяфя Сосиалист Ямяйи Гящряманлары Б.М. Баьырова, Ш.М. Щясянова вя б. унтин йетирмяляридир. АДАУ-да 444 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 29 е.д., проф., 249 е. намизяди, досент чалышыр (2007/08). Бакалавр вя маэистр пилляляри цзря яйани вя гийаби шюбялярдя мцтяхяссис щазырланыр, аспирантура вя докторантура, диссертасийа мцдафияси шурасы фяалиййят эюстярир. АДАУ-нун зянэин мадди-техники базасы, музейи, ясаслы китабханасы, редаксийа-няшриййат шюбяси, мятбяяси, тямир емалатханасы, помолоэийа баьы, тядрис-тяърцбя тарласы вя с. вар. АДАУ-нун “Елми ясярляр”и вя “Кадр уьрунда” гязети няшр олунур. 2001 илдя Франсанын ян нцфузлу Сянайейя Йардым Ассосиасийасынын Гызыл медалына лайиг эюрцлмцшдцр.

  Азярбайъан Дювлят Аграр Университети.