Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ИДМАН АКАДЕМИЙАСЫ (АДБТИА) – бядян тярбийяси мцяллими вя мяшгчи-мцяллим щазырлайан али мяктяб. 1930 илдя Бакыда Загафгазийа Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту тясис едилмиш, 1936 илдян Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту адландырылмышдыр. 1999 илдя Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасына чеврилмишдир. Академийанын 2 факцлтяси (идман ойун нювляри, идман тякмцбаризлийи), 19 кафедрасы, 1 шюбяси, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма курслары, китабханасы (200 мин   нцсхядян   чох   китаб   фонду),   1500 тамашачы тутан стадиону, цзэцчцлцк щовузу,  бокс,  баскетбол,  волейбол,  эцляш, эимнастика, аьырлыггалдырма, Шярг дюйцш нювляри заллары, тялябя елми ъямиййяти, елми тядгигат  лабораторийасы вар. АДБТИА-да 3500-дян артыг тялябя тящсил алыр, 250 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 2 е.д., 14 проф., 74 е. намизяди, 55 досент чалышыр. Мцяллимлярдян 27-си респ.-нын ямякдар мяшгчиси, 7-си ямякдар бядян тярбийяси вя   идман   хадими,   56-сы   идман  устасы, 3-ц фяхри идман устасыдыр (2008/09). Тялябяляр арасында Олимпийа, дцнйа вя Авропа чемпионлары вя мцкафатчылары вар.

  Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ИДМАН АКАДЕМИЙАСЫ (АДБТИА) – бядян тярбийяси мцяллими вя мяшгчи-мцяллим щазырлайан али мяктяб. 1930 илдя Бакыда Загафгазийа Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту тясис едилмиш, 1936 илдян Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту адландырылмышдыр. 1999 илдя Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасына чеврилмишдир. Академийанын 2 факцлтяси (идман ойун нювляри, идман тякмцбаризлийи), 19 кафедрасы, 1 шюбяси, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма курслары, китабханасы (200 мин   нцсхядян   чох   китаб   фонду),   1500 тамашачы тутан стадиону, цзэцчцлцк щовузу,  бокс,  баскетбол,  волейбол,  эцляш, эимнастика, аьырлыггалдырма, Шярг дюйцш нювляри заллары, тялябя елми ъямиййяти, елми тядгигат  лабораторийасы вар. АДБТИА-да 3500-дян артыг тялябя тящсил алыр, 250 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 2 е.д., 14 проф., 74 е. намизяди, 55 досент чалышыр. Мцяллимлярдян 27-си респ.-нын ямякдар мяшгчиси, 7-си ямякдар бядян тярбийяси вя   идман   хадими,   56-сы   идман  устасы, 3-ц фяхри идман устасыдыр (2008/09). Тялябяляр арасында Олимпийа, дцнйа вя Авропа чемпионлары вя мцкафатчылары вар.

  Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT BƏDƏN TƏRBİYƏSİ VƏ İDMAN AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ БЯДЯН ТЯРБИЙЯСИ ВЯ ИДМАН АКАДЕМИЙАСЫ (АДБТИА) – бядян тярбийяси мцяллими вя мяшгчи-мцяллим щазырлайан али мяктяб. 1930 илдя Бакыда Загафгазийа Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту тясис едилмиш, 1936 илдян Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси Ин-ту адландырылмышдыр. 1999 илдя Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасына чеврилмишдир. Академийанын 2 факцлтяси (идман ойун нювляри, идман тякмцбаризлийи), 19 кафедрасы, 1 шюбяси, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма курслары, китабханасы (200 мин   нцсхядян   чох   китаб   фонду),   1500 тамашачы тутан стадиону, цзэцчцлцк щовузу,  бокс,  баскетбол,  волейбол,  эцляш, эимнастика, аьырлыггалдырма, Шярг дюйцш нювляри заллары, тялябя елми ъямиййяти, елми тядгигат  лабораторийасы вар. АДБТИА-да 3500-дян артыг тялябя тящсил алыр, 250 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян 2 е.д., 14 проф., 74 е. намизяди, 55 досент чалышыр. Мцяллимлярдян 27-си респ.-нын ямякдар мяшгчиси, 7-си ямякдар бядян тярбийяси вя   идман   хадими,   56-сы   идман  устасы, 3-ц фяхри идман устасыдыр (2008/09). Тялябяляр арасында Олимпийа, дцнйа вя Авропа чемпионлары вя мцкафатчылары вар.

  Азярбайъан Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы.