Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ESTRADA ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ЕСТРАДА ОРКЕСТРИ – 1956 илдя Бакыда йарадылмышдыр. Азярб. естрада мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Репертуарында Азярб. бястякарларынын ясярляри, халг мащны вя рягсляри иля йанашы мцхтялиф халгларын мусигиси вя ъаз композисийалары эениш йер тутмушдур. Мусигичилярдян К.  Манафлы,  К.  Гасымов, Р. Сейидзадя, Ш. Ибращимов, Т. Шабанов, Л. Лубенски, И. Щцсейнов, мцьяннилярдян Л.  Иманов,  М. Бабайев, Е. Рящимова, О. Аьайев, Н. Шейхова, “Гайа” квартетинин цзвляри Т. Мирзяйев, А. Щаъыйев,  Р. Бабайев,  Л. Йелисаветски, Й. Девис, Н. Андрейева,  З. Нуруллайев, С.  Щясянова,  ряггас К. Дадашов  мцхтялиф   вахтларда   коллективин   щейятиндя   чыхыш  етмишляр. Р. Щаъыйев (1957–66, гыса фасиля иля), Р. Бещбудов (1958), Щ. Ханмяммядов (1966–68), А. Калварски  (1968–71), Я. Язизов (1971–72) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Оркестр “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Ящмяд щарададыр”, “Бизим кцчя”, “Узаг сащиллярдя” вя с. филмлярдя мусигили епизодлара чякилмишдир; бир сыра юлкялярдя гастрол сяфяриндя олмушдур. 1974 илдя фяалиййятини  дайандырмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ESTRADA ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ЕСТРАДА ОРКЕСТРИ – 1956 илдя Бакыда йарадылмышдыр. Азярб. естрада мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Репертуарында Азярб. бястякарларынын ясярляри, халг мащны вя рягсляри иля йанашы мцхтялиф халгларын мусигиси вя ъаз композисийалары эениш йер тутмушдур. Мусигичилярдян К.  Манафлы,  К.  Гасымов, Р. Сейидзадя, Ш. Ибращимов, Т. Шабанов, Л. Лубенски, И. Щцсейнов, мцьяннилярдян Л.  Иманов,  М. Бабайев, Е. Рящимова, О. Аьайев, Н. Шейхова, “Гайа” квартетинин цзвляри Т. Мирзяйев, А. Щаъыйев,  Р. Бабайев,  Л. Йелисаветски, Й. Девис, Н. Андрейева,  З. Нуруллайев, С.  Щясянова,  ряггас К. Дадашов  мцхтялиф   вахтларда   коллективин   щейятиндя   чыхыш  етмишляр. Р. Щаъыйев (1957–66, гыса фасиля иля), Р. Бещбудов (1958), Щ. Ханмяммядов (1966–68), А. Калварски  (1968–71), Я. Язизов (1971–72) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Оркестр “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Ящмяд щарададыр”, “Бизим кцчя”, “Узаг сащиллярдя” вя с. филмлярдя мусигили епизодлара чякилмишдир; бир сыра юлкялярдя гастрол сяфяриндя олмушдур. 1974 илдя фяалиййятини  дайандырмышдыр.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT ESTRADA ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ЕСТРАДА ОРКЕСТРИ – 1956 илдя Бакыда йарадылмышдыр. Азярб. естрада мусигисинин инкишафында мцщцм рол ойнамышдыр. Репертуарында Азярб. бястякарларынын ясярляри, халг мащны вя рягсляри иля йанашы мцхтялиф халгларын мусигиси вя ъаз композисийалары эениш йер тутмушдур. Мусигичилярдян К.  Манафлы,  К.  Гасымов, Р. Сейидзадя, Ш. Ибращимов, Т. Шабанов, Л. Лубенски, И. Щцсейнов, мцьяннилярдян Л.  Иманов,  М. Бабайев, Е. Рящимова, О. Аьайев, Н. Шейхова, “Гайа” квартетинин цзвляри Т. Мирзяйев, А. Щаъыйев,  Р. Бабайев,  Л. Йелисаветски, Й. Девис, Н. Андрейева,  З. Нуруллайев, С.  Щясянова,  ряггас К. Дадашов  мцхтялиф   вахтларда   коллективин   щейятиндя   чыхыш  етмишляр. Р. Щаъыйев (1957–66, гыса фасиля иля), Р. Бещбудов (1958), Щ. Ханмяммядов (1966–68), А. Калварски  (1968–71), Я. Язизов (1971–72) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Оркестр “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Ящмяд щарададыр”, “Бизим кцчя”, “Узаг сащиллярдя” вя с. филмлярдя мусигили епизодлара чякилмишдир; бир сыра юлкялярдя гастрол сяфяриндя олмушдур. 1974 илдя фяалиййятини  дайандырмышдыр.