Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLM FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ФИЛМ ФОНДУ – 1994 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Фондда 64352 сахланма ващиди вардыр (2010). Бурада Азярб.-да истещсал олунмуш бядии, сянядли, елми-кцтляви вя анимасийа филмляри, сяссиз филмлярин илкин материаллары, мцхтялиф иллярин кино чякилиши техникасы, щямчинин кечмиш ССРИ республикалары вя диэяр юлкя киностудийаларынын истещсал етдийи филмляр дя сахланылыр. Фонд эюркямли кино хадимляринин йубилейлярини, хатиря эеъялярини кечирир, мцхтялиф фотосярэиляр тяшкил едир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLM FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ФИЛМ ФОНДУ – 1994 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Фондда 64352 сахланма ващиди вардыр (2010). Бурада Азярб.-да истещсал олунмуш бядии, сянядли, елми-кцтляви вя анимасийа филмляри, сяссиз филмлярин илкин материаллары, мцхтялиф иллярин кино чякилиши техникасы, щямчинин кечмиш ССРИ республикалары вя диэяр юлкя киностудийаларынын истещсал етдийи филмляр дя сахланылыр. Фонд эюркямли кино хадимляринин йубилейлярини, хатиря эеъялярини кечирир, мцхтялиф фотосярэиляр тяшкил едир.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLM FONDU

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ФИЛМ ФОНДУ – 1994 илдя йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Фондда 64352 сахланма ващиди вардыр (2010). Бурада Азярб.-да истещсал олунмуш бядии, сянядли, елми-кцтляви вя анимасийа филмляри, сяссиз филмлярин илкин материаллары, мцхтялиф иллярин кино чякилиши техникасы, щямчинин кечмиш ССРИ республикалары вя диэяр юлкя киностудийаларынын истещсал етдийи филмляр дя сахланылыр. Фонд эюркямли кино хадимляринин йубилейлярини, хатиря эеъялярини кечирир, мцхтялиф фотосярэиляр тяшкил едир.