Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CERSİ-SİTİ


  ЪÉРСИ-СИТИ (Жерсей Ъитй) – АБШ-ын шм.-ш.-индя, Нйу-Ъерси штатында шящяр. Ящ. 247,6 мин (2010). Нйу-Йоркун г. шящярятрафында, Щудзон чайынын саь сащи- линдя, Манщеттен а.-нын гаршы тяряфиндядир. Нягл. говшаьы. Порт (Нйу-Йорк порт комплексинин бир щиссяси). 1630 илдя салынмышдыр. Електротехника, радиоелек- троника, кимйа, йцнэцл вя йейинти сянайеси инкишаф етмишдир.


  Ъерси-Сити шящяриндян эюрцнцш.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CERSİ-SİTİ


  ЪÉРСИ-СИТИ (Жерсей Ъитй) – АБШ-ын шм.-ш.-индя, Нйу-Ъерси штатында шящяр. Ящ. 247,6 мин (2010). Нйу-Йоркун г. шящярятрафында, Щудзон чайынын саь сащи- линдя, Манщеттен а.-нын гаршы тяряфиндядир. Нягл. говшаьы. Порт (Нйу-Йорк порт комплексинин бир щиссяси). 1630 илдя салынмышдыр. Електротехника, радиоелек- троника, кимйа, йцнэцл вя йейинти сянайеси инкишаф етмишдир.


  Ъерси-Сити шящяриндян эюрцнцш.

  CERSİ-SİTİ


  ЪÉРСИ-СИТИ (Жерсей Ъитй) – АБШ-ын шм.-ш.-индя, Нйу-Ъерси штатында шящяр. Ящ. 247,6 мин (2010). Нйу-Йоркун г. шящярятрафында, Щудзон чайынын саь сащи- линдя, Манщеттен а.-нын гаршы тяряфиндядир. Нягл. говшаьы. Порт (Нйу-Йорк порт комплексинин бир щиссяси). 1630 илдя салынмышдыр. Електротехника, радиоелек- троника, кимйа, йцнэцл вя йейинти сянайеси инкишаф етмишдир.


  Ъерси-Сити шящяриндян эюрцнцш.