Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT FORTEPİANO TRİOSU

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ФОРТЕПИАНО ТРИОСУ – 2002 илдя йарадылмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри дахилдир. Трио Алманийанын Майнс шящяриндя (2003) вя Русийада (2005) кечирилмиш Азярб. мядяниййяти эцнляриндя, Истанбулда Ъамал Ряшид Рей консерт салонунда (2004) чыхыш етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT FORTEPİANO TRİOSU

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ФОРТЕПИАНО ТРИОСУ – 2002 илдя йарадылмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри дахилдир. Трио Алманийанын Майнс шящяриндя (2003) вя Русийада (2005) кечирилмиш Азярб. мядяниййяти эцнляриндя, Истанбулда Ъамал Ряшид Рей консерт салонунда (2004) чыхыш етмишдир.

  AZƏRBAYCAN  DÖVLƏT FORTEPİANO TRİOSU

  АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ  ФОРТЕПИАНО ТРИОСУ – 2002 илдя йарадылмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри дахилдир. Трио Алманийанын Майнс шящяриндя (2003) вя Русийада (2005) кечирилмиш Азярб. мядяниййяти эцнляриндя, Истанбулда Ъамал Ряшид Рей консерт салонунда (2004) чыхыш етмишдир.