Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENQAL KÖRFƏZİ


  БЕНГÁЛ КЮРФЯЗИ – Щинд океанында, г.-дян Щиндистан й-а, ш.-дян Щинд-Чин й-а, Андаман вя Никобар адалары арасындадыр. Сащ. 2191 мин км2, макс. дяринлийи 4519 м-дир. Б.к.-ня Ганг вя Бращмапутра чайлары тюкцлцр. Суйун цст гатынын орта темп-ру гышда ъ.-да 28°Ъ, шм.-да 25°Ъ, йайда щяр йердя 28°Ъ-дян йухарыдыр. Дузлулуг 34 ‰-ядякдир. Йарымсуткалыг габармалар (10,7 м-ядяк) олур. Балыг (скумбрийа, тунес, камбала) овланыр; истридйя, трепанг йыьылыр. Ясас портлары: Кялкятя (Ганг чайы делтасында), Ченнаи (Щиндистан), Читтагонг (Бангладеш).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENQAL KÖRFƏZİ


  БЕНГÁЛ КЮРФЯЗИ – Щинд океанында, г.-дян Щиндистан й-а, ш.-дян Щинд-Чин й-а, Андаман вя Никобар адалары арасындадыр. Сащ. 2191 мин км2, макс. дяринлийи 4519 м-дир. Б.к.-ня Ганг вя Бращмапутра чайлары тюкцлцр. Суйун цст гатынын орта темп-ру гышда ъ.-да 28°Ъ, шм.-да 25°Ъ, йайда щяр йердя 28°Ъ-дян йухарыдыр. Дузлулуг 34 ‰-ядякдир. Йарымсуткалыг габармалар (10,7 м-ядяк) олур. Балыг (скумбрийа, тунес, камбала) овланыр; истридйя, трепанг йыьылыр. Ясас портлары: Кялкятя (Ганг чайы делтасында), Ченнаи (Щиндистан), Читтагонг (Бангладеш).

  BENQAL KÖRFƏZİ


  БЕНГÁЛ КЮРФЯЗИ – Щинд океанында, г.-дян Щиндистан й-а, ш.-дян Щинд-Чин й-а, Андаман вя Никобар адалары арасындадыр. Сащ. 2191 мин км2, макс. дяринлийи 4519 м-дир. Б.к.-ня Ганг вя Бращмапутра чайлары тюкцлцр. Суйун цст гатынын орта темп-ру гышда ъ.-да 28°Ъ, шм.-да 25°Ъ, йайда щяр йердя 28°Ъ-дян йухарыдыр. Дузлулуг 34 ‰-ядякдир. Йарымсуткалыг габармалар (10,7 м-ядяк) олур. Балыг (скумбрийа, тунес, камбала) овланыр; истридйя, трепанг йыьылыр. Ясас портлары: Кялкятя (Ганг чайы делтасында), Ченнаи (Щиндистан), Читтагонг (Бангладеш).