Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLGƏH

  БИЛЭЯЩ – Азярб. Респ. Бакы ш. Сабунчу р-нунда гясябя. Билэящ гяс. я.д.- нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш-дя, Абшерон й-а-нын шм.-ында, Хязяр дянизи сащилиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Там орта мяктяб, 2 мяктябягядяр мцяссися, интернат мяктяби, мядяниййят еви, китабхана, мусиги мяктяби, бирляшмиш шящяр хястяханасы, кардиоложи санаторийа, пансионат, рабитя шюбяси вар. Б. дянизкянары иглим курортудур. Иглими гуру субтропикдир. Йайы исти вя гуру, гышы мцлайимдир. Августда орта темп-р 25°Ъ, йанварда 0–3°Ъ-дир. Йаьынтынын иллик мигдары 200–300 мм; ясасян, шимал (хязри) вя ъянуб (эилявар) кцлякляри ясир. Б. сюзцнцн етимолоэийасы щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр; С. Ашурбяйли ясярляриндя “Б.” адынын 18 ясрин яввялляриндя бу яразидя йашамыш “билэя” тцрк тайфасынын адындан эютцрцлдцйцнц гейд едир. Бязи тядгигатчылар ися Б.-и “Пиляэащ” (фар. пиля – барама, эащ – йер мянасында) сюзц иля ялагяляндирирляр. Мцтяхяссисляр индики Б.-ин йериндя Кющня Билэящ олдуьуну, онун Яшбуран бурну адландыьыны да сюйляйирляр. Б. 11–15 ясрлярдя Хязяр дянизинин лиманы олмушдур. Б. цзцм, янъир, нар баьлары вя зяфяраны иля щяля гядимдян мяшщур иди. 13–14 ясрлярдя Ширваншащларын кешикчи дястяляринин Б.-дя йерляшмяляри щаггында тарихи мянбялярдя мялумат верилир. Б.-дя е.я. 3-ъц миниллийя аид гайацстц тясвирляри (бах Абшерон археоложи абидяляри), орта ясрляря аид “Пир Щяфтяхор” тцрбяси, щамам (13–14 ясрляр), гала вя мясъид (14 яср), карвансара (17 яср), Щаъы Абдулла мясъиди (1844), Албяди щамамы (19 яср), Сейид Аьа щамамы (19–20 ясрляр) вя с. мемарлыг абидяляри, орта ясрляря аид гябиристанлыг вар. Б.-дя халчачылыг, ипякчилик, тохуъулуг инкишаф етмишди. Азярб.-да олмуш инэилис сяййащы Х. Берроу (16 яср) Б.-и “Билди” кими гейд етмиш вя онун щаггында мараглы мялумат вермишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLGƏH

  БИЛЭЯЩ – Азярб. Респ. Бакы ш. Сабунчу р-нунда гясябя. Билэящ гяс. я.д.- нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш-дя, Абшерон й-а-нын шм.-ында, Хязяр дянизи сащилиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Там орта мяктяб, 2 мяктябягядяр мцяссися, интернат мяктяби, мядяниййят еви, китабхана, мусиги мяктяби, бирляшмиш шящяр хястяханасы, кардиоложи санаторийа, пансионат, рабитя шюбяси вар. Б. дянизкянары иглим курортудур. Иглими гуру субтропикдир. Йайы исти вя гуру, гышы мцлайимдир. Августда орта темп-р 25°Ъ, йанварда 0–3°Ъ-дир. Йаьынтынын иллик мигдары 200–300 мм; ясасян, шимал (хязри) вя ъянуб (эилявар) кцлякляри ясир. Б. сюзцнцн етимолоэийасы щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр; С. Ашурбяйли ясярляриндя “Б.” адынын 18 ясрин яввялляриндя бу яразидя йашамыш “билэя” тцрк тайфасынын адындан эютцрцлдцйцнц гейд едир. Бязи тядгигатчылар ися Б.-и “Пиляэащ” (фар. пиля – барама, эащ – йер мянасында) сюзц иля ялагяляндирирляр. Мцтяхяссисляр индики Б.-ин йериндя Кющня Билэящ олдуьуну, онун Яшбуран бурну адландыьыны да сюйляйирляр. Б. 11–15 ясрлярдя Хязяр дянизинин лиманы олмушдур. Б. цзцм, янъир, нар баьлары вя зяфяраны иля щяля гядимдян мяшщур иди. 13–14 ясрлярдя Ширваншащларын кешикчи дястяляринин Б.-дя йерляшмяляри щаггында тарихи мянбялярдя мялумат верилир. Б.-дя е.я. 3-ъц миниллийя аид гайацстц тясвирляри (бах Абшерон археоложи абидяляри), орта ясрляря аид “Пир Щяфтяхор” тцрбяси, щамам (13–14 ясрляр), гала вя мясъид (14 яср), карвансара (17 яср), Щаъы Абдулла мясъиди (1844), Албяди щамамы (19 яср), Сейид Аьа щамамы (19–20 ясрляр) вя с. мемарлыг абидяляри, орта ясрляря аид гябиристанлыг вар. Б.-дя халчачылыг, ипякчилик, тохуъулуг инкишаф етмишди. Азярб.-да олмуш инэилис сяййащы Х. Берроу (16 яср) Б.-и “Билди” кими гейд етмиш вя онун щаггында мараглы мялумат вермишдир.

  BİLGƏH

  БИЛЭЯЩ – Азярб. Респ. Бакы ш. Сабунчу р-нунда гясябя. Билэящ гяс. я.д.- нин мяркязи. Р-н мяркязиндян 18 км шм.-ш-дя, Абшерон й-а-нын шм.-ында, Хязяр дянизи сащилиндядир. Ящ. 9,3 мин (2008). Там орта мяктяб, 2 мяктябягядяр мцяссися, интернат мяктяби, мядяниййят еви, китабхана, мусиги мяктяби, бирляшмиш шящяр хястяханасы, кардиоложи санаторийа, пансионат, рабитя шюбяси вар. Б. дянизкянары иглим курортудур. Иглими гуру субтропикдир. Йайы исти вя гуру, гышы мцлайимдир. Августда орта темп-р 25°Ъ, йанварда 0–3°Ъ-дир. Йаьынтынын иллик мигдары 200–300 мм; ясасян, шимал (хязри) вя ъянуб (эилявар) кцлякляри ясир. Б. сюзцнцн етимолоэийасы щаггында мцхтялиф фикирляр вардыр; С. Ашурбяйли ясярляриндя “Б.” адынын 18 ясрин яввялляриндя бу яразидя йашамыш “билэя” тцрк тайфасынын адындан эютцрцлдцйцнц гейд едир. Бязи тядгигатчылар ися Б.-и “Пиляэащ” (фар. пиля – барама, эащ – йер мянасында) сюзц иля ялагяляндирирляр. Мцтяхяссисляр индики Б.-ин йериндя Кющня Билэящ олдуьуну, онун Яшбуран бурну адландыьыны да сюйляйирляр. Б. 11–15 ясрлярдя Хязяр дянизинин лиманы олмушдур. Б. цзцм, янъир, нар баьлары вя зяфяраны иля щяля гядимдян мяшщур иди. 13–14 ясрлярдя Ширваншащларын кешикчи дястяляринин Б.-дя йерляшмяляри щаггында тарихи мянбялярдя мялумат верилир. Б.-дя е.я. 3-ъц миниллийя аид гайацстц тясвирляри (бах Абшерон археоложи абидяляри), орта ясрляря аид “Пир Щяфтяхор” тцрбяси, щамам (13–14 ясрляр), гала вя мясъид (14 яср), карвансара (17 яср), Щаъы Абдулла мясъиди (1844), Албяди щамамы (19 яср), Сейид Аьа щамамы (19–20 ясрляр) вя с. мемарлыг абидяляри, орта ясрляря аид гябиристанлыг вар. Б.-дя халчачылыг, ипякчилик, тохуъулуг инкишаф етмишди. Азярб.-да олмуш инэилис сяййащы Х. Берроу (16 яср) Б.-и “Билди” кими гейд етмиш вя онун щаггында мараглы мялумат вермишдир.