Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XOR KAPELLASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ХОР КАПЕЛЛАСЫ – 1966 илдя йарадылмышдыр. Капеллайа мцхтялиф иллярдя Е. Новрузов, М. Кононенко, Й. Абрамис вя б. рящбярлик етмишляр. А.Д.Х.К. репертуарына Азярб. (Ц. Щаъыбяйли, М. Магомайев, Г. Гарайев, Ъ. Ъащанэиров, С. Ялясэяров, А. Ялизадя вя б.), Авропа вя рус (В.А. Мотсарт вя Ъ. Вердинин “Реквийем”ляри, И. Брамсын “Алман реквийеми”, И. Стравинскинин “Псалмлар симфонийасы”, С. Рахманиновун “Бащар”, “Эеъя дуасы”) бястякарларынын ясярляри, щямчинин Азярб. халг мащнылары, хор цчцн ишлянмиш муьамлар (Байаты-Шыраз, Шцстяр, Раст) вя с. дахилдир. Коллектив бир чох фестивалларын, декада вя мядяниййят эцнляринин иштиракчысы  олмушдур. Анкара вя Истанбулда (Тцркийя), Горидя (Эцръцстан) хор фестивалларында,    Бакыда    Азярбайъан-йапон (2002) вя биринъи бейнялхалг милли мусиги фестивалларында чыхыш етмиш (2002), Парис вя Москва ш.-ляриндя гастрол сяфярляриндя олмушдур (2006). 1996 илдян капелланын бядии рящбяри Э. Имановадыр.

  Азярбайъан Дювлят Хор Капелласы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XOR KAPELLASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ХОР КАПЕЛЛАСЫ – 1966 илдя йарадылмышдыр. Капеллайа мцхтялиф иллярдя Е. Новрузов, М. Кононенко, Й. Абрамис вя б. рящбярлик етмишляр. А.Д.Х.К. репертуарына Азярб. (Ц. Щаъыбяйли, М. Магомайев, Г. Гарайев, Ъ. Ъащанэиров, С. Ялясэяров, А. Ялизадя вя б.), Авропа вя рус (В.А. Мотсарт вя Ъ. Вердинин “Реквийем”ляри, И. Брамсын “Алман реквийеми”, И. Стравинскинин “Псалмлар симфонийасы”, С. Рахманиновун “Бащар”, “Эеъя дуасы”) бястякарларынын ясярляри, щямчинин Азярб. халг мащнылары, хор цчцн ишлянмиш муьамлар (Байаты-Шыраз, Шцстяр, Раст) вя с. дахилдир. Коллектив бир чох фестивалларын, декада вя мядяниййят эцнляринин иштиракчысы  олмушдур. Анкара вя Истанбулда (Тцркийя), Горидя (Эцръцстан) хор фестивалларында,    Бакыда    Азярбайъан-йапон (2002) вя биринъи бейнялхалг милли мусиги фестивалларында чыхыш етмиш (2002), Парис вя Москва ш.-ляриндя гастрол сяфярляриндя олмушдур (2006). 1996 илдян капелланын бядии рящбяри Э. Имановадыр.

  Азярбайъан Дювлят Хор Капелласы.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT XOR KAPELLASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ХОР КАПЕЛЛАСЫ – 1966 илдя йарадылмышдыр. Капеллайа мцхтялиф иллярдя Е. Новрузов, М. Кононенко, Й. Абрамис вя б. рящбярлик етмишляр. А.Д.Х.К. репертуарына Азярб. (Ц. Щаъыбяйли, М. Магомайев, Г. Гарайев, Ъ. Ъащанэиров, С. Ялясэяров, А. Ялизадя вя б.), Авропа вя рус (В.А. Мотсарт вя Ъ. Вердинин “Реквийем”ляри, И. Брамсын “Алман реквийеми”, И. Стравинскинин “Псалмлар симфонийасы”, С. Рахманиновун “Бащар”, “Эеъя дуасы”) бястякарларынын ясярляри, щямчинин Азярб. халг мащнылары, хор цчцн ишлянмиш муьамлар (Байаты-Шыраз, Шцстяр, Раст) вя с. дахилдир. Коллектив бир чох фестивалларын, декада вя мядяниййят эцнляринин иштиракчысы  олмушдур. Анкара вя Истанбулда (Тцркийя), Горидя (Эцръцстан) хор фестивалларында,    Бакыда    Азярбайъан-йапон (2002) вя биринъи бейнялхалг милли мусиги фестивалларында чыхыш етмиш (2002), Парис вя Москва ш.-ляриндя гастрол сяфярляриндя олмушдур (2006). 1996 илдян капелланын бядии рящбяри Э. Имановадыр.

  Азярбайъан Дювлят Хор Капелласы.