Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİ

   АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ИНЪЯСЯНЯТ  МУЗЕЙИ,    Р.   Мустафайев а д. Азяр б. Дювлят Инъясянят Музейи – респ.-нын ян бюйцк инъясянят музейи. Бакыдадыр. 1936 илдя Азярб. Дювлят Музейинин (1920 илдя тяшкил едилмишди) инъясянят шюбяси ясасында йарадылмыш, 1937 илдя ачылышы олмушдур. Москва вя Ленинград (индики С.-Петербург) музейляринин фондларындан алынмыш експонатлар, щямчинин шяхси коллексийалар ясасында зянэинляшдирилмишдир. 1943 илдя музейя Р.Мустафайевин ады верилмишдир. Музейин фондунда сахланылан инъясянят ясярляринин цмуми сайы 17 миндян артыгдыр (2010). Дюрд ясас шюбяси (Азярб. инъясяняти, рус инъясяняти, Шярг инъясяняти вя Гярби Авропа инъясяняти) вар. Експозисийасында Азярб.,  рус вя  диэяр  халгларын, щямчинин Гярби Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтярашлыг вя декоратив-тятбиги сянят ясярляри, мцхтялиф дюврляря аид халг йарадыъылыьы нцмуняляри  нцмайиш  етдирилир.  Музейдя Азярб. реалист тясвири сянятинин баниляри М.Г.Ирявани,  М.М.Нявваб,  Уста  Гянбяр  Гарабаьи,  А.Щцсейни,   Б.Кянэярли вя Я.Язимзадянин, щямчинин мцасир Азярб. ряссамлары вя щейкялтярашларындан Я.Рзагулийев, Г.Халыгов, М.Абдуллайев, К.Казымзадя, Ц.Ялийев, М. Миръавадов, Т. Таьыйев, Т. Салащов, В.Сямядова, Ф.Ябдцррящманов, Ъ.Гарйаьды, Т. Мяммядов,  Ю.  Елдаров, М.Миргасымов, Т.Няриманбяйов, М.Рящманзадя, С.Бящлулзадя,  Р.Бабайев, А.Садыхзадя, Ф.Хялилов вя б.-нын бойакарлыг, щейкялтярашлыг вя графика ясярляри сахланылыр. Музейин Азярб. инъясяняти шюбяси зярэярлик, халчачылыг вя бядии  тикмяляр,   милли  эейимляр,  мусиги алятляри, силащлар, гядим вя мцасир декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри, археоложи газынтылар заманы Азярб. яразисиндян тапылмыш гябирцстц дашлар вя щяндяси нахышлы сяндугяляр, е.я. 6 – 4 минилликляря аид мяишят яшйалары, дулусчулуг мямулатлары, 11–19 ясрлярин кашы, бцрцнъ, мис мямулатлары иля, рус инъясяняти шюбяси И.К.Айвазовски, А.Г.Венесианов, В.В. Верешшаэин, К.А.Коровин, И.И.Левитан, В.Й. Маковски, В.А.Серов, В.А.Тропинин, И.И.Шишкин, К.Брйуллов, В.Н.Бакшейев, И.Е.Грабар, С.В.Эерасимов, В.В. Кандински, К.Ф.Йуон, А.А.Дейнека вя б.-нын, Шярг инъясяняти шюбяси Иран, Йапонийа, Тцркийя, Щиндистан, Чин вя с. юлкялярин миниатцр вя декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри иля, Гярби Авропа инъясяняти шюбяси италйан, щолланд, франсыз вя с. ряссамлыг мяктябляриня мянсуб сяняткарларын ясярляри иля тямсил олунур. Музей щямчинин эениш елми-методики иш апарыр, фондларда мцщафизя едилян експонатлар цзяриндя елми арашдырмалар щяйата кечирир, тематик, еляъя дя сяййар сярэиляр, мцщазиряляр, елми-нязяри вя практик конфранслар, дяйирми масалар тяшкил едир, каталог, буклет, албом, ачыгъа няшр етдирир. Музей МДБ юлкяляриндя, Канада, Бюйцк Британийа, Куба, Сурийа, Франса, Ялъязаир, Ираг, Йапонийа, Норвеч вя с. юлкялярдя Азярб. инъясянят ясярлярини нцмайиш етдирмиш, щямчинин “Язизим вятян йахшы...” (1989; хариъдя йашайан азярб.-ларын ясярляри), “Мяркязи Асийа юртцкляри” (2009; Лондонун “Викторийа вя Алберт” музейинин коллексийасындан), “Ясрлярин   говшаьында”   (2010;   Азярб.  ряссамларынын ясярляри) адлы сярэиляр кечирмишдир. Музейин фонду Азярб. Респ. Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тясвири сянят фонду щесабына, щямчинин шяхси коллексийалардан сатыналма йолу иля артыр; елми арашдырмалар, експозисийа, елми-бярпа, елми-кцтляви, музей ишиндя инновасийаларын тятбиги вя сярэи шюбяляри, фонду, фотолабораторийа вя китабханасы вар. 1967 илдя музейин Эянъя филиалы ачылмышдыр.

                 Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİ

   АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ИНЪЯСЯНЯТ  МУЗЕЙИ,    Р.   Мустафайев а д. Азяр б. Дювлят Инъясянят Музейи – респ.-нын ян бюйцк инъясянят музейи. Бакыдадыр. 1936 илдя Азярб. Дювлят Музейинин (1920 илдя тяшкил едилмишди) инъясянят шюбяси ясасында йарадылмыш, 1937 илдя ачылышы олмушдур. Москва вя Ленинград (индики С.-Петербург) музейляринин фондларындан алынмыш експонатлар, щямчинин шяхси коллексийалар ясасында зянэинляшдирилмишдир. 1943 илдя музейя Р.Мустафайевин ады верилмишдир. Музейин фондунда сахланылан инъясянят ясярляринин цмуми сайы 17 миндян артыгдыр (2010). Дюрд ясас шюбяси (Азярб. инъясяняти, рус инъясяняти, Шярг инъясяняти вя Гярби Авропа инъясяняти) вар. Експозисийасында Азярб.,  рус вя  диэяр  халгларын, щямчинин Гярби Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтярашлыг вя декоратив-тятбиги сянят ясярляри, мцхтялиф дюврляря аид халг йарадыъылыьы нцмуняляри  нцмайиш  етдирилир.  Музейдя Азярб. реалист тясвири сянятинин баниляри М.Г.Ирявани,  М.М.Нявваб,  Уста  Гянбяр  Гарабаьи,  А.Щцсейни,   Б.Кянэярли вя Я.Язимзадянин, щямчинин мцасир Азярб. ряссамлары вя щейкялтярашларындан Я.Рзагулийев, Г.Халыгов, М.Абдуллайев, К.Казымзадя, Ц.Ялийев, М. Миръавадов, Т. Таьыйев, Т. Салащов, В.Сямядова, Ф.Ябдцррящманов, Ъ.Гарйаьды, Т. Мяммядов,  Ю.  Елдаров, М.Миргасымов, Т.Няриманбяйов, М.Рящманзадя, С.Бящлулзадя,  Р.Бабайев, А.Садыхзадя, Ф.Хялилов вя б.-нын бойакарлыг, щейкялтярашлыг вя графика ясярляри сахланылыр. Музейин Азярб. инъясяняти шюбяси зярэярлик, халчачылыг вя бядии  тикмяляр,   милли  эейимляр,  мусиги алятляри, силащлар, гядим вя мцасир декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри, археоложи газынтылар заманы Азярб. яразисиндян тапылмыш гябирцстц дашлар вя щяндяси нахышлы сяндугяляр, е.я. 6 – 4 минилликляря аид мяишят яшйалары, дулусчулуг мямулатлары, 11–19 ясрлярин кашы, бцрцнъ, мис мямулатлары иля, рус инъясяняти шюбяси И.К.Айвазовски, А.Г.Венесианов, В.В. Верешшаэин, К.А.Коровин, И.И.Левитан, В.Й. Маковски, В.А.Серов, В.А.Тропинин, И.И.Шишкин, К.Брйуллов, В.Н.Бакшейев, И.Е.Грабар, С.В.Эерасимов, В.В. Кандински, К.Ф.Йуон, А.А.Дейнека вя б.-нын, Шярг инъясяняти шюбяси Иран, Йапонийа, Тцркийя, Щиндистан, Чин вя с. юлкялярин миниатцр вя декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри иля, Гярби Авропа инъясяняти шюбяси италйан, щолланд, франсыз вя с. ряссамлыг мяктябляриня мянсуб сяняткарларын ясярляри иля тямсил олунур. Музей щямчинин эениш елми-методики иш апарыр, фондларда мцщафизя едилян експонатлар цзяриндя елми арашдырмалар щяйата кечирир, тематик, еляъя дя сяййар сярэиляр, мцщазиряляр, елми-нязяри вя практик конфранслар, дяйирми масалар тяшкил едир, каталог, буклет, албом, ачыгъа няшр етдирир. Музей МДБ юлкяляриндя, Канада, Бюйцк Британийа, Куба, Сурийа, Франса, Ялъязаир, Ираг, Йапонийа, Норвеч вя с. юлкялярдя Азярб. инъясянят ясярлярини нцмайиш етдирмиш, щямчинин “Язизим вятян йахшы...” (1989; хариъдя йашайан азярб.-ларын ясярляри), “Мяркязи Асийа юртцкляри” (2009; Лондонун “Викторийа вя Алберт” музейинин коллексийасындан), “Ясрлярин   говшаьында”   (2010;   Азярб.  ряссамларынын ясярляри) адлы сярэиляр кечирмишдир. Музейин фонду Азярб. Респ. Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тясвири сянят фонду щесабына, щямчинин шяхси коллексийалардан сатыналма йолу иля артыр; елми арашдырмалар, експозисийа, елми-бярпа, елми-кцтляви, музей ишиндя инновасийаларын тятбиги вя сярэи шюбяляри, фонду, фотолабораторийа вя китабханасы вар. 1967 илдя музейин Эянъя филиалы ачылмышдыр.

                 Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İNCƏSƏNƏT MUZEYİ

   АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ИНЪЯСЯНЯТ  МУЗЕЙИ,    Р.   Мустафайев а д. Азяр б. Дювлят Инъясянят Музейи – респ.-нын ян бюйцк инъясянят музейи. Бакыдадыр. 1936 илдя Азярб. Дювлят Музейинин (1920 илдя тяшкил едилмишди) инъясянят шюбяси ясасында йарадылмыш, 1937 илдя ачылышы олмушдур. Москва вя Ленинград (индики С.-Петербург) музейляринин фондларындан алынмыш експонатлар, щямчинин шяхси коллексийалар ясасында зянэинляшдирилмишдир. 1943 илдя музейя Р.Мустафайевин ады верилмишдир. Музейин фондунда сахланылан инъясянят ясярляринин цмуми сайы 17 миндян артыгдыр (2010). Дюрд ясас шюбяси (Азярб. инъясяняти, рус инъясяняти, Шярг инъясяняти вя Гярби Авропа инъясяняти) вар. Експозисийасында Азярб.,  рус вя  диэяр  халгларын, щямчинин Гярби Авропа вя Шярг юлкяляринин бойакарлыг, графика, щейкялтярашлыг вя декоратив-тятбиги сянят ясярляри, мцхтялиф дюврляря аид халг йарадыъылыьы нцмуняляри  нцмайиш  етдирилир.  Музейдя Азярб. реалист тясвири сянятинин баниляри М.Г.Ирявани,  М.М.Нявваб,  Уста  Гянбяр  Гарабаьи,  А.Щцсейни,   Б.Кянэярли вя Я.Язимзадянин, щямчинин мцасир Азярб. ряссамлары вя щейкялтярашларындан Я.Рзагулийев, Г.Халыгов, М.Абдуллайев, К.Казымзадя, Ц.Ялийев, М. Миръавадов, Т. Таьыйев, Т. Салащов, В.Сямядова, Ф.Ябдцррящманов, Ъ.Гарйаьды, Т. Мяммядов,  Ю.  Елдаров, М.Миргасымов, Т.Няриманбяйов, М.Рящманзадя, С.Бящлулзадя,  Р.Бабайев, А.Садыхзадя, Ф.Хялилов вя б.-нын бойакарлыг, щейкялтярашлыг вя графика ясярляри сахланылыр. Музейин Азярб. инъясяняти шюбяси зярэярлик, халчачылыг вя бядии  тикмяляр,   милли  эейимляр,  мусиги алятляри, силащлар, гядим вя мцасир декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри, археоложи газынтылар заманы Азярб. яразисиндян тапылмыш гябирцстц дашлар вя щяндяси нахышлы сяндугяляр, е.я. 6 – 4 минилликляря аид мяишят яшйалары, дулусчулуг мямулатлары, 11–19 ясрлярин кашы, бцрцнъ, мис мямулатлары иля, рус инъясяняти шюбяси И.К.Айвазовски, А.Г.Венесианов, В.В. Верешшаэин, К.А.Коровин, И.И.Левитан, В.Й. Маковски, В.А.Серов, В.А.Тропинин, И.И.Шишкин, К.Брйуллов, В.Н.Бакшейев, И.Е.Грабар, С.В.Эерасимов, В.В. Кандински, К.Ф.Йуон, А.А.Дейнека вя б.-нын, Шярг инъясяняти шюбяси Иран, Йапонийа, Тцркийя, Щиндистан, Чин вя с. юлкялярин миниатцр вя декоратив-тятбиги сянят нцмуняляри иля, Гярби Авропа инъясяняти шюбяси италйан, щолланд, франсыз вя с. ряссамлыг мяктябляриня мянсуб сяняткарларын ясярляри иля тямсил олунур. Музей щямчинин эениш елми-методики иш апарыр, фондларда мцщафизя едилян експонатлар цзяриндя елми арашдырмалар щяйата кечирир, тематик, еляъя дя сяййар сярэиляр, мцщазиряляр, елми-нязяри вя практик конфранслар, дяйирми масалар тяшкил едир, каталог, буклет, албом, ачыгъа няшр етдирир. Музей МДБ юлкяляриндя, Канада, Бюйцк Британийа, Куба, Сурийа, Франса, Ялъязаир, Ираг, Йапонийа, Норвеч вя с. юлкялярдя Азярб. инъясянят ясярлярини нцмайиш етдирмиш, щямчинин “Язизим вятян йахшы...” (1989; хариъдя йашайан азярб.-ларын ясярляри), “Мяркязи Асийа юртцкляри” (2009; Лондонун “Викторийа вя Алберт” музейинин коллексийасындан), “Ясрлярин   говшаьында”   (2010;   Азярб.  ряссамларынын ясярляри) адлы сярэиляр кечирмишдир. Музейин фонду Азярб. Респ. Мядяниййят вя Туризм Назирлийинин тясвири сянят фонду щесабына, щямчинин шяхси коллексийалардан сатыналма йолу иля артыр; елми арашдырмалар, експозисийа, елми-бярпа, елми-кцтляви, музей ишиндя инновасийаларын тятбиги вя сярэи шюбяляри, фонду, фотолабораторийа вя китабханасы вар. 1967 илдя музейин Эянъя филиалы ачылмышдыр.

                 Азярбайъан Дювлят Инъясянят Музейи.