Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENTAM Corc

  БÉНТАМ Ъоръ (22.9.1800, Плимут йахынлыьындакы Сток – 10.9.1884, Лондон) – инэилис ботаники вя сяййащы. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1862), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1872), Лондон Линней ъямиййятинин президенти (1861–74). 1814–28 иллярдя Франсада йашамыш, Монтобанда теолоэийа факцлтясиндя охумушдур; Лондонда щцгуг елмини юйрянмишдир; 1861 илдян Кйудяки (Лондон йахынлыьында) Нябатат баьында ишлямишдир. “Чичякли биткилярин ъинсляри” (1–3-ъц ъилдляр, 1862–83) адлы ясяриндя (Ъ. Гукерля бирликдя) биткилярин о дювр цчцн ящямиййятли олан тябии системляри верилмишдир. Австралийа (Ф. Мцллерля бирликдя), Щиндистан, Щонкгонгун ятрафы вя с.-нин флорасыны тясвир етмишдир.Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENTAM Corc

  БÉНТАМ Ъоръ (22.9.1800, Плимут йахынлыьындакы Сток – 10.9.1884, Лондон) – инэилис ботаники вя сяййащы. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1862), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1872), Лондон Линней ъямиййятинин президенти (1861–74). 1814–28 иллярдя Франсада йашамыш, Монтобанда теолоэийа факцлтясиндя охумушдур; Лондонда щцгуг елмини юйрянмишдир; 1861 илдян Кйудяки (Лондон йахынлыьында) Нябатат баьында ишлямишдир. “Чичякли биткилярин ъинсляри” (1–3-ъц ъилдляр, 1862–83) адлы ясяриндя (Ъ. Гукерля бирликдя) биткилярин о дювр цчцн ящямиййятли олан тябии системляри верилмишдир. Австралийа (Ф. Мцллерля бирликдя), Щиндистан, Щонкгонгун ятрафы вя с.-нин флорасыны тясвир етмишдир.  BENTAM Corc

  БÉНТАМ Ъоръ (22.9.1800, Плимут йахынлыьындакы Сток – 10.9.1884, Лондон) – инэилис ботаники вя сяййащы. Лондон Крал Ъямиййятинин цзвц (1862), Петербург ЕА-нын яъняби м. цзвц (1872), Лондон Линней ъямиййятинин президенти (1861–74). 1814–28 иллярдя Франсада йашамыш, Монтобанда теолоэийа факцлтясиндя охумушдур; Лондонда щцгуг елмини юйрянмишдир; 1861 илдян Кйудяки (Лондон йахынлыьында) Нябатат баьында ишлямишдир. “Чичякли биткилярин ъинсляри” (1–3-ъц ъилдляр, 1862–83) адлы ясяриндя (Ъ. Гукерля бирликдя) биткилярин о дювр цчцн ящямиййятли олан тябии системляри верилмишдир. Австралийа (Ф. Мцллерля бирликдя), Щиндистан, Щонкгонгун ятрафы вя с.-нин флорасыны тясвир етмишдир.