Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI TEATRI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ТЕАТРЫ – 1968 илдя ССРИ халг артисти Р. Бещбудов тяряфиндян йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Щазырда онун адыны дашыйыр. Халг вя естрада мусигиси, театр вя кино елементляринин вящдятиня наил олмаг театрын ясас спесифик яламятидир. Репертуарынын ясасыны гядим халг мащнылары, муьам вя тяснифляр, бястякар мащнылары тяшкил едир. Ифа йарадыъылыьы цчцн импровизя сяъиййявидир. А.д.м.т.нда  инструментал  ансамбл  вя  рягс  групу фяалиййят эюстярир. Театр бир чох хариъи юлкядя гастрол сяфярляриндя олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI TEATRI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ТЕАТРЫ – 1968 илдя ССРИ халг артисти Р. Бещбудов тяряфиндян йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Щазырда онун адыны дашыйыр. Халг вя естрада мусигиси, театр вя кино елементляринин вящдятиня наил олмаг театрын ясас спесифик яламятидир. Репертуарынын ясасыны гядим халг мащнылары, муьам вя тяснифляр, бястякар мащнылары тяшкил едир. Ифа йарадыъылыьы цчцн импровизя сяъиййявидир. А.д.м.т.нда  инструментал  ансамбл  вя  рягс  групу фяалиййят эюстярир. Театр бир чох хариъи юлкядя гастрол сяфярляриндя олмушдур.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI TEATRI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ТЕАТРЫ – 1968 илдя ССРИ халг артисти Р. Бещбудов тяряфиндян йарадылмышдыр. Бакыдадыр. Щазырда онун адыны дашыйыр. Халг вя естрада мусигиси, театр вя кино елементляринин вящдятиня наил олмаг театрын ясас спесифик яламятидир. Репертуарынын ясасыны гядим халг мащнылары, муьам вя тяснифляр, бястякар мащнылары тяшкил едир. Ифа йарадыъылыьы цчцн импровизя сяъиййявидир. А.д.м.т.нда  инструментал  ансамбл  вя  рягс  групу фяалиййят эюстярир. Театр бир чох хариъи юлкядя гастрол сяфярляриндя олмушдур.