Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENUE

  БÉНУЕ (банту дилиндя – сулар анасы) – Камерун вя Ниэерийа яразисиндя чай; Ниэер чайынын ян бюйцк сол голу. Уз. 1300 км, щювзясинин сащ. 441 мин км2. Камерун йайласынын ш. йамаъларындан башланыр, даща сонра ящалиси сых олан эениш дяря иля дцзянликдян ахыр. Мянсяби йахынлыьында ени 1,5 км-я чатыр. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Ийундан сентйабрадяк дашгынлар олур. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 3170 м3/сан-дир. Иби ш.-ндян, йаьышлы мювсцмдя ися Гаруа ш.-ндян (тягр. 900 км) эямичилийя йарарлыдыр. Локоъа ш. Б.-нин мянсябиндядир.

  Бенуе чайы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENUE

  БÉНУЕ (банту дилиндя – сулар анасы) – Камерун вя Ниэерийа яразисиндя чай; Ниэер чайынын ян бюйцк сол голу. Уз. 1300 км, щювзясинин сащ. 441 мин км2. Камерун йайласынын ш. йамаъларындан башланыр, даща сонра ящалиси сых олан эениш дяря иля дцзянликдян ахыр. Мянсяби йахынлыьында ени 1,5 км-я чатыр. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Ийундан сентйабрадяк дашгынлар олур. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 3170 м3/сан-дир. Иби ш.-ндян, йаьышлы мювсцмдя ися Гаруа ш.-ндян (тягр. 900 км) эямичилийя йарарлыдыр. Локоъа ш. Б.-нин мянсябиндядир.

  Бенуе чайы.

  BENUE

  БÉНУЕ (банту дилиндя – сулар анасы) – Камерун вя Ниэерийа яразисиндя чай; Ниэер чайынын ян бюйцк сол голу. Уз. 1300 км, щювзясинин сащ. 441 мин км2. Камерун йайласынын ш. йамаъларындан башланыр, даща сонра ящалиси сых олан эениш дяря иля дцзянликдян ахыр. Мянсяби йахынлыьында ени 1,5 км-я чатыр. Ясасян, йаьыш сулары иля гидаланыр. Ийундан сентйабрадяк дашгынлар олур. Мянсябиндя ортаиллик су сярфи 3170 м3/сан-дир. Иби ш.-ндян, йаьышлы мювсцмдя ися Гаруа ш.-ндян (тягр. 900 км) эямичилийя йарарлыдыр. Локоъа ш. Б.-нин мянсябиндядир.

  Бенуе чайы.