Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI VƏ RƏQS ANSAMBLI

   АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ВЯ РЯГС АНСАМБЛЫ, Ф. Я м и р о в ад. –1936 илдя Ц. Щаъыбяйлинин тяшяббцсц иля Азярб. Дювлят Филармонийасы няздиндя йарадылмышдыр, яввялляр хор, вя рягс групу мцстяэил коллектив олмуш; 1938 илдя ващид ансамблда бирляшмишдир. Ансамблын ифасы цчцн илк ясярляри вя халг мащны ишлямялярини Ц. Щаъыбяйли йаратмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя халгларынын мащны вя рягсляри, щямчинин вокал-хореографик композисийалар дахилдир. Я.  Абдуллайев,  Я.  Дилбази,  С.  Гядимова, Ш. Ялякбярова,  Р. Мурадова, А.  Мяликова, Б. Мяммядов, Л. Бядирбяйли, Н. Зейналова,   М.  Салманов    вя    б.-ларынын йетишмясиндя ансамблын бюйцк ролу олмушдур. Мцхтялиф вахтларда Г. Салащов, Г. Алмасзадя,  С.  Рцстямов,  Ъ.  Ъащанэиров, В. Адыэюзялов, Р. Миришли, Т. Щаъыйев ансамблын бядии рящбяри олмушлар. Сон иллярдя коллективи ансамблын солистляриндян, респ. халг артисти Ъ. Байрамова, ряггаслардан  Р. Ибращимова,  Т.  Ялийев,  Ч. Ясядов,  хорун  солисти,  ямякдар  артист Ъ.Ящмядов,  балетмейстер,  хормейстер, ямякдар  инъ.  хадими  С.  Щаъыйева,  консертмейстер С. Пашазадя вя б. тямсил едирляр. 1958 илдя ямякдар коллектив адына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир чох юлкялярдя чыхыш етмишдир. 1999 илдян ансамблын бядии рящбяри, халг артисти, проф. А. Пашайевдир; 1987 илдян Ф. Ямировун адыны дашыйыр.

  Азярбайъан Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI VƏ RƏQS ANSAMBLI

   АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ВЯ РЯГС АНСАМБЛЫ, Ф. Я м и р о в ад. –1936 илдя Ц. Щаъыбяйлинин тяшяббцсц иля Азярб. Дювлят Филармонийасы няздиндя йарадылмышдыр, яввялляр хор, вя рягс групу мцстяэил коллектив олмуш; 1938 илдя ващид ансамблда бирляшмишдир. Ансамблын ифасы цчцн илк ясярляри вя халг мащны ишлямялярини Ц. Щаъыбяйли йаратмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя халгларынын мащны вя рягсляри, щямчинин вокал-хореографик композисийалар дахилдир. Я.  Абдуллайев,  Я.  Дилбази,  С.  Гядимова, Ш. Ялякбярова,  Р. Мурадова, А.  Мяликова, Б. Мяммядов, Л. Бядирбяйли, Н. Зейналова,   М.  Салманов    вя    б.-ларынын йетишмясиндя ансамблын бюйцк ролу олмушдур. Мцхтялиф вахтларда Г. Салащов, Г. Алмасзадя,  С.  Рцстямов,  Ъ.  Ъащанэиров, В. Адыэюзялов, Р. Миришли, Т. Щаъыйев ансамблын бядии рящбяри олмушлар. Сон иллярдя коллективи ансамблын солистляриндян, респ. халг артисти Ъ. Байрамова, ряггаслардан  Р. Ибращимова,  Т.  Ялийев,  Ч. Ясядов,  хорун  солисти,  ямякдар  артист Ъ.Ящмядов,  балетмейстер,  хормейстер, ямякдар  инъ.  хадими  С.  Щаъыйева,  консертмейстер С. Пашазадя вя б. тямсил едирляр. 1958 илдя ямякдар коллектив адына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир чох юлкялярдя чыхыш етмишдир. 1999 илдян ансамблын бядии рящбяри, халг артисти, проф. А. Пашайевдир; 1987 илдян Ф. Ямировун адыны дашыйыр.

  Азярбайъан Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT MAHNI VƏ RƏQS ANSAMBLI

   АЗЯРБАЙЪАН  ДЮВЛЯТ МАЩНЫ ВЯ РЯГС АНСАМБЛЫ, Ф. Я м и р о в ад. –1936 илдя Ц. Щаъыбяйлинин тяшяббцсц иля Азярб. Дювлят Филармонийасы няздиндя йарадылмышдыр, яввялляр хор, вя рягс групу мцстяэил коллектив олмуш; 1938 илдя ващид ансамблда бирляшмишдир. Ансамблын ифасы цчцн илк ясярляри вя халг мащны ишлямялярини Ц. Щаъыбяйли йаратмышдыр. Репертуарына Азярб. вя хариъи юлкя халгларынын мащны вя рягсляри, щямчинин вокал-хореографик композисийалар дахилдир. Я.  Абдуллайев,  Я.  Дилбази,  С.  Гядимова, Ш. Ялякбярова,  Р. Мурадова, А.  Мяликова, Б. Мяммядов, Л. Бядирбяйли, Н. Зейналова,   М.  Салманов    вя    б.-ларынын йетишмясиндя ансамблын бюйцк ролу олмушдур. Мцхтялиф вахтларда Г. Салащов, Г. Алмасзадя,  С.  Рцстямов,  Ъ.  Ъащанэиров, В. Адыэюзялов, Р. Миришли, Т. Щаъыйев ансамблын бядии рящбяри олмушлар. Сон иллярдя коллективи ансамблын солистляриндян, респ. халг артисти Ъ. Байрамова, ряггаслардан  Р. Ибращимова,  Т.  Ялийев,  Ч. Ясядов,  хорун  солисти,  ямякдар  артист Ъ.Ящмядов,  балетмейстер,  хормейстер, ямякдар  инъ.  хадими  С.  Щаъыйева,  консертмейстер С. Пашазадя вя б. тямсил едирляр. 1958 илдя ямякдар коллектив адына лайиг эюрцлмцшдцр. Бир чох юлкялярдя чыхыш етмишдир. 1999 илдян ансамблын бядии рящбяри, халг артисти, проф. А. Пашайевдир; 1987 илдян Ф. Ямировун адыны дашыйыр.

  Азярбайъан Дювлят Мащны вя Рягс Ансамблы.