Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CEY

  ЪЕЙ – кечмишдя Азярб.-ын г. зонасында йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ъ. якин, бичин, тахыл дюйцлмяси, суварма каналларынын чякилмяси, йашайыш вя тясяррцфат биналарынын тикилмяси вя коллектив ямяк тяляб едян диэяр тясяррцфат ишляринин эюрцлмяси цчцн тяшкил едилирди. Кяндлиляр якин вя бичин заманы иш щейваны вя алятлярини мцвяггяти бирляшдирир, нювбя иля торпаглары бирэя якир вя бичирдиляр. Ещтимал ки, ибтидаи иъма дюврцндян мялумдур (бах щямчинин явряз, имяъилик, «ортаглыг»).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CEY

  ЪЕЙ – кечмишдя Азярб.-ын г. зонасында йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ъ. якин, бичин, тахыл дюйцлмяси, суварма каналларынын чякилмяси, йашайыш вя тясяррцфат биналарынын тикилмяси вя коллектив ямяк тяляб едян диэяр тясяррцфат ишляринин эюрцлмяси цчцн тяшкил едилирди. Кяндлиляр якин вя бичин заманы иш щейваны вя алятлярини мцвяггяти бирляшдирир, нювбя иля торпаглары бирэя якир вя бичирдиляр. Ещтимал ки, ибтидаи иъма дюврцндян мялумдур (бах щямчинин явряз, имяъилик, «ортаглыг»).

  CEY

  ЪЕЙ – кечмишдя Азярб.-ын г. зонасында йайылмыш гаршылыглы йардым формасы. Ъ. якин, бичин, тахыл дюйцлмяси, суварма каналларынын чякилмяси, йашайыш вя тясяррцфат биналарынын тикилмяси вя коллектив ямяк тяляб едян диэяр тясяррцфат ишляринин эюрцлмяси цчцн тяшкил едилирди. Кяндлиляр якин вя бичин заманы иш щейваны вя алятлярини мцвяггяти бирляшдирир, нювбя иля торпаглары бирэя якир вя бичирдиляр. Ещтимал ки, ибтидаи иъма дюврцндян мялумдур (бах щямчинин явряз, имяъилик, «ортаглыг»).