Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENZİLASETAT

  тябии цзви маддя, Ъ6Щ5ЪЩ2ОЪОЪЩ3; жасмин, гарденийа вя диэяр биткилярин ефир йаьларынын тяркибиндя олур. Жасминятирли рянэсиз майедир, тгайн. 214,9°Ъ. Суда щялл олмур, спиртдя щялл олур. Б. ефир йаьларындан айрылыр, бензил спирти вя сиркя туршусундан синтез едилир. Ятриййат композисийаларынын вя ятирляйиъилярин щазырланмасында ятирли маддя, гида ессенсийалары компоненти, лакларын щялледиъиси кими истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENZİLASETAT

  тябии цзви маддя, Ъ6Щ5ЪЩ2ОЪОЪЩ3; жасмин, гарденийа вя диэяр биткилярин ефир йаьларынын тяркибиндя олур. Жасминятирли рянэсиз майедир, тгайн. 214,9°Ъ. Суда щялл олмур, спиртдя щялл олур. Б. ефир йаьларындан айрылыр, бензил спирти вя сиркя туршусундан синтез едилир. Ятриййат композисийаларынын вя ятирляйиъилярин щазырланмасында ятирли маддя, гида ессенсийалары компоненти, лакларын щялледиъиси кими истифадя едилир.

  BENZİLASETAT

  тябии цзви маддя, Ъ6Щ5ЪЩ2ОЪОЪЩ3; жасмин, гарденийа вя диэяр биткилярин ефир йаьларынын тяркибиндя олур. Жасминятирли рянэсиз майедир, тгайн. 214,9°Ъ. Суда щялл олмур, спиртдя щялл олур. Б. ефир йаьларындан айрылыр, бензил спирти вя сиркя туршусундан синтез едилир. Ятриййат композисийаларынын вя ятирляйиъилярин щазырланмасында ятирли маддя, гида ессенсийалары компоненти, лакларын щялледиъиси кими истифадя едилир.