Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENZİNDOLDURMA KOLONKASI

  бензин вя башга нюв майе йанаъаглары нягл. васитясиня долдуран насос гурьусу. Бурахылан бензинин мигдары литрюлчян сайьаъларда автоматик гейд олунур. Автоматлашдырылмыш Б.к. партлайышдан тящлцкясиз електрик мцщяррикляри, сайьаълар вя дозалайыъы гурьулар иля тяъщиз едилир. Автомат-колонкаларда бурахылан йанаъаьын щяъмини (мяс., ай ярзиндя) ъямляйян вя дяйярини щесаблайан електрон гурьулар олур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENZİNDOLDURMA KOLONKASI

  бензин вя башга нюв майе йанаъаглары нягл. васитясиня долдуран насос гурьусу. Бурахылан бензинин мигдары литрюлчян сайьаъларда автоматик гейд олунур. Автоматлашдырылмыш Б.к. партлайышдан тящлцкясиз електрик мцщяррикляри, сайьаълар вя дозалайыъы гурьулар иля тяъщиз едилир. Автомат-колонкаларда бурахылан йанаъаьын щяъмини (мяс., ай ярзиндя) ъямляйян вя дяйярини щесаблайан електрон гурьулар олур.

  BENZİNDOLDURMA KOLONKASI

  бензин вя башга нюв майе йанаъаглары нягл. васитясиня долдуран насос гурьусу. Бурахылан бензинин мигдары литрюлчян сайьаъларда автоматик гейд олунур. Автоматлашдырылмыш Б.к. партлайышдан тящлцкясиз електрик мцщяррикляри, сайьаълар вя дозалайыъы гурьулар иля тяъщиз едилир. Автомат-колонкаларда бурахылан йанаъаьын щяъмини (мяс., ай ярзиндя) ъямляйян вя дяйярини щесаблайан електрон гурьулар олур.