Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLİBİNİT

  БИЛИБИНИТ [Билибин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби 3(Ъа, Пб)О··(У,Тщ)О27УО310СиО2·19Щ2О. Аморфдур. Сал агрегатлары вар. Рянэи гарадыр. Гатран парылтылыдыр. Сяртлийи 3–4, хцс. ч. > 3,5. Гумдашыларын сементиндя уранофан, казолит, склодовскит, отенит вя У-нын диэяр минераллары иля раст эялинир.

  Билибинит.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLİBİNİT

  БИЛИБИНИТ [Билибин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби 3(Ъа, Пб)О··(У,Тщ)О27УО310СиО2·19Щ2О. Аморфдур. Сал агрегатлары вар. Рянэи гарадыр. Гатран парылтылыдыр. Сяртлийи 3–4, хцс. ч. > 3,5. Гумдашыларын сементиндя уранофан, казолит, склодовскит, отенит вя У-нын диэяр минераллары иля раст эялинир.

  Билибинит.

  BİLİBİNİT

  БИЛИБИНИТ [Билибин сойадындан] – минерал. Кимйяви тяркиби 3(Ъа, Пб)О··(У,Тщ)О27УО310СиО2·19Щ2О. Аморфдур. Сал агрегатлары вар. Рянэи гарадыр. Гатран парылтылыдыр. Сяртлийи 3–4, хцс. ч. > 3,5. Гумдашыларын сементиндя уранофан, казолит, склодовскит, отенит вя У-нын диэяр минераллары иля раст эялинир.

  Билибинит.