Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENZOİN KONDENSLƏŞMƏSİ


  БЕНЗОИН КОНДЕНСЛЯШМЯСИ – алдещидин ики молекулундан α-щидроксикетонларын (асилоинлярин, ароматик сырада– бензоинлярин) алынма реаксийасы, мяс.: 2Ъ6Щ5ЪЩО→Ъ6Щ5(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5. Б. к.-дя катализатор натриум вя йа калиумсианиддир. Б. к. ароматик, щямчинин бязи щетеротсиклик алдещидляр (мяс., фурфурол) цчцн характерикдир. Ики мцхтялиф алдещиддян гейри-симметрик бензоинляр алынмасы мцмкцндцр, мяс.:

                                                 (ЪЩ3)2НЪ6Щ5ЪЩО+Ъ6Щ5ЪЩО→→(ЪЩ3)2НЪ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5.


  Дюрдлц тиазол дузларынын катализатор кими тятбиги алифатик алдещидлярдян асилоинляри алмаьа имкан верир. Б. к., башлыъа олараг, бензоин Ъ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5 вя стилбен алмаг цчцн истифадя едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENZOİN KONDENSLƏŞMƏSİ


  БЕНЗОИН КОНДЕНСЛЯШМЯСИ – алдещидин ики молекулундан α-щидроксикетонларын (асилоинлярин, ароматик сырада– бензоинлярин) алынма реаксийасы, мяс.: 2Ъ6Щ5ЪЩО→Ъ6Щ5(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5. Б. к.-дя катализатор натриум вя йа калиумсианиддир. Б. к. ароматик, щямчинин бязи щетеротсиклик алдещидляр (мяс., фурфурол) цчцн характерикдир. Ики мцхтялиф алдещиддян гейри-симметрик бензоинляр алынмасы мцмкцндцр, мяс.:

                                                 (ЪЩ3)2НЪ6Щ5ЪЩО+Ъ6Щ5ЪЩО→→(ЪЩ3)2НЪ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5.


  Дюрдлц тиазол дузларынын катализатор кими тятбиги алифатик алдещидлярдян асилоинляри алмаьа имкан верир. Б. к., башлыъа олараг, бензоин Ъ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5 вя стилбен алмаг цчцн истифадя едилир.

  BENZOİN KONDENSLƏŞMƏSİ


  БЕНЗОИН КОНДЕНСЛЯШМЯСИ – алдещидин ики молекулундан α-щидроксикетонларын (асилоинлярин, ароматик сырада– бензоинлярин) алынма реаксийасы, мяс.: 2Ъ6Щ5ЪЩО→Ъ6Щ5(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5. Б. к.-дя катализатор натриум вя йа калиумсианиддир. Б. к. ароматик, щямчинин бязи щетеротсиклик алдещидляр (мяс., фурфурол) цчцн характерикдир. Ики мцхтялиф алдещиддян гейри-симметрик бензоинляр алынмасы мцмкцндцр, мяс.:

                                                 (ЪЩ3)2НЪ6Щ5ЪЩО+Ъ6Щ5ЪЩО→→(ЪЩ3)2НЪ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5.


  Дюрдлц тиазол дузларынын катализатор кими тятбиги алифатик алдещидлярдян асилоинляри алмаьа имкан верир. Б. к., башлыъа олараг, бензоин Ъ6Щ5Ъ(О)ЪЩ(ОЩ)Ъ6Щ5 вя стилбен алмаг цчцн истифадя едилир.