Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BENZOPİRANLAR


  БЕНЗОПИРАНЛАР, х р о м е н л я р – давамсыз щетеротсиклик бирляшмяляр: бензо-α-пиран (Ы ) вя бензо-γ-пиран (ЫЫ):

                                                               

   Б.-ын тюрямяляри оксидляшдириъилярин иштиракы иля туршуларын тясириндян давамлы бензопирил дузлары ямяля эятирир, каталитик щидроэенляшмядя дищидробензопиранлара (хроманлара) редуксийа олунур, оксидляшмядя кумарин тюрямяляриня вя йа бензо-γ-пирона (хромонлара) чеврилир. Б. – бязи алколоидлярин, антосианларын, токоферолларын, флавоноидлярин структур фраг- ментляридир. Б-ын тюрямяляри П групу витаминляриня (мяс., рутин, кверсетин) аиддир, спазмолитик вя антианэинал васитялярдир (мяс., келлин, карбокромен).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BENZOPİRANLAR


  БЕНЗОПИРАНЛАР, х р о м е н л я р – давамсыз щетеротсиклик бирляшмяляр: бензо-α-пиран (Ы ) вя бензо-γ-пиран (ЫЫ):

                                                               

   Б.-ын тюрямяляри оксидляшдириъилярин иштиракы иля туршуларын тясириндян давамлы бензопирил дузлары ямяля эятирир, каталитик щидроэенляшмядя дищидробензопиранлара (хроманлара) редуксийа олунур, оксидляшмядя кумарин тюрямяляриня вя йа бензо-γ-пирона (хромонлара) чеврилир. Б. – бязи алколоидлярин, антосианларын, токоферолларын, флавоноидлярин структур фраг- ментляридир. Б-ын тюрямяляри П групу витаминляриня (мяс., рутин, кверсетин) аиддир, спазмолитик вя антианэинал васитялярдир (мяс., келлин, карбокромен).

  BENZOPİRANLAR


  БЕНЗОПИРАНЛАР, х р о м е н л я р – давамсыз щетеротсиклик бирляшмяляр: бензо-α-пиран (Ы ) вя бензо-γ-пиран (ЫЫ):

                                                               

   Б.-ын тюрямяляри оксидляшдириъилярин иштиракы иля туршуларын тясириндян давамлы бензопирил дузлары ямяля эятирир, каталитик щидроэенляшмядя дищидробензопиранлара (хроманлара) редуксийа олунур, оксидляшмядя кумарин тюрямяляриня вя йа бензо-γ-пирона (хромонлара) чеврилир. Б. – бязи алколоидлярин, антосианларын, токоферолларын, флавоноидлярин структур фраг- ментляридир. Б-ын тюрямяляри П групу витаминляриня (мяс., рутин, кверсетин) аиддир, спазмолитик вя антианэинал васитялярдир (мяс., келлин, карбокромен).