Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ КОЛЛЕЪИ (АДПК) – орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1919 илдян мцхтялиф адларла фяалиййят эюстярмишдир: Бакы киши мцяллимляри семинарийасы (1919–20); Бакы гадын мцяллимляри семинарийасы (1920–25); Бакы дарцлмцяллимини вя дарцлмцяллиматы (оьлан вя гыз мцяллим семинарийалары; 1920 илдя ачылмышдыр) ясасында мцттящид (бирляшмиш) мцяллимляр семинарийасы (1925–26); Азярб. мяркязи бейнялмилял педагожи техникуму (1926–30); М.Я.  Сабир ад. мяркязи бейнялмилял техникуму (1936–38); М.Я. Сабир ад. рус педагожи мяктяби (1938–63); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи мяктяби (1968–91); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи техникуму (1991–99). 1999 илдян АДПК кими фяалиййят эюстярир. Ибтидаи синиф мцяллими, ямяк щазырлыьы вя технолоэийа, хариъи дил (инэ. дили), аиля вя ев тящсили, тясвири сянят вя рясмхят, илкин щярби вя физики щазырлыг, информатика, гейри-Азярб. мяктябляриндя Азярб. дили мцяллими ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. АДПК-нин яйани вя гийаби шюбяляриндя 3000-я гядяр тялябя тящсил алыр; 260 мцяллим (о ъцмлядян 1 е. д., проф., 12 е. намизяди) чалышыр (2009/2010).

  Ц. Щаъыбяйли, А.Шаиг, Ъ. Ъябрайылбяйли, А.Ямиров, М.Гийасбяйли коллеъдя дярс демишляр. Я. Сумбатзадя, М. Тящмасиб, Я. Ъяфяр, М. Мурадханов, Ф. Сцлейманова, Я. Султанлы, С. Саламзадя, Нийази, С. Рцстямов, Я. Бядялбяйли, М. Щцсейн, С. Рящман, Я. Ъяфярзадя, М. Дилбази, Ъ. Новруз вя б. коллеъин фяхри мязунларыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ КОЛЛЕЪИ (АДПК) – орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1919 илдян мцхтялиф адларла фяалиййят эюстярмишдир: Бакы киши мцяллимляри семинарийасы (1919–20); Бакы гадын мцяллимляри семинарийасы (1920–25); Бакы дарцлмцяллимини вя дарцлмцяллиматы (оьлан вя гыз мцяллим семинарийалары; 1920 илдя ачылмышдыр) ясасында мцттящид (бирляшмиш) мцяллимляр семинарийасы (1925–26); Азярб. мяркязи бейнялмилял педагожи техникуму (1926–30); М.Я.  Сабир ад. мяркязи бейнялмилял техникуму (1936–38); М.Я. Сабир ад. рус педагожи мяктяби (1938–63); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи мяктяби (1968–91); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи техникуму (1991–99). 1999 илдян АДПК кими фяалиййят эюстярир. Ибтидаи синиф мцяллими, ямяк щазырлыьы вя технолоэийа, хариъи дил (инэ. дили), аиля вя ев тящсили, тясвири сянят вя рясмхят, илкин щярби вя физики щазырлыг, информатика, гейри-Азярб. мяктябляриндя Азярб. дили мцяллими ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. АДПК-нин яйани вя гийаби шюбяляриндя 3000-я гядяр тялябя тящсил алыр; 260 мцяллим (о ъцмлядян 1 е. д., проф., 12 е. намизяди) чалышыр (2009/2010).

  Ц. Щаъыбяйли, А.Шаиг, Ъ. Ъябрайылбяйли, А.Ямиров, М.Гийасбяйли коллеъдя дярс демишляр. Я. Сумбатзадя, М. Тящмасиб, Я. Ъяфяр, М. Мурадханов, Ф. Сцлейманова, Я. Султанлы, С. Саламзадя, Нийази, С. Рцстямов, Я. Бядялбяйли, М. Щцсейн, С. Рящман, Я. Ъяфярзадя, М. Дилбази, Ъ. Новруз вя б. коллеъин фяхри мязунларыдыр.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ KOLLECİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ КОЛЛЕЪИ (АДПК) – орта ихтисас тящсили мцяссисяси. 1919 илдян мцхтялиф адларла фяалиййят эюстярмишдир: Бакы киши мцяллимляри семинарийасы (1919–20); Бакы гадын мцяллимляри семинарийасы (1920–25); Бакы дарцлмцяллимини вя дарцлмцяллиматы (оьлан вя гыз мцяллим семинарийалары; 1920 илдя ачылмышдыр) ясасында мцттящид (бирляшмиш) мцяллимляр семинарийасы (1925–26); Азярб. мяркязи бейнялмилял педагожи техникуму (1926–30); М.Я.  Сабир ад. мяркязи бейнялмилял техникуму (1936–38); М.Я. Сабир ад. рус педагожи мяктяби (1938–63); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи мяктяби (1968–91); М.Я. Сабир ад. Бакы педагожи техникуму (1991–99). 1999 илдян АДПК кими фяалиййят эюстярир. Ибтидаи синиф мцяллими, ямяк щазырлыьы вя технолоэийа, хариъи дил (инэ. дили), аиля вя ев тящсили, тясвири сянят вя рясмхят, илкин щярби вя физики щазырлыг, информатика, гейри-Азярб. мяктябляриндя Азярб. дили мцяллими ихтисаслары цзря мцтяхяссис щазырлайыр. АДПК-нин яйани вя гийаби шюбяляриндя 3000-я гядяр тялябя тящсил алыр; 260 мцяллим (о ъцмлядян 1 е. д., проф., 12 е. намизяди) чалышыр (2009/2010).

  Ц. Щаъыбяйли, А.Шаиг, Ъ. Ъябрайылбяйли, А.Ямиров, М.Гийасбяйли коллеъдя дярс демишляр. Я. Сумбатзадя, М. Тящмасиб, Я. Ъяфяр, М. Мурадханов, Ф. Сцлейманова, Я. Султанлы, С. Саламзадя, Нийази, С. Рцстямов, Я. Бядялбяйли, М. Щцсейн, С. Рящман, Я. Ъяфярзадя, М. Дилбази, Ъ. Новруз вя б. коллеъин фяхри мязунларыдыр.