Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ  УНИВЕРСИТЕТИ  (АДПУ)  –респ.-да педагожи вя елми-педагожи кадрлар щазырлайан илк али мяктяб. 1921 илдя Азярб. Киши Педагожи Ин-ту ады иля Бакыда тясис едилмишдир. Ин-тун тяшкилиндя вя инкишафында Н. Няримановун бюйцк хидмяти олмушдур. Габагъыл зийалылардан Абдулла Шаиг, Щ. Мащмудбяйов, Ф. Рзабяйли, М. Яфяндийев, Щ. Шащтахтински, С. Щцсейнов, М. Миргасымов вя б. ин-тун илк мцяллимляриндяндирляр. 1926/27 тядрис илиндя ин-т Азярб. Дювлят Ун-тинин (АДУ) педагожи факцлтяси иля бирляшдирилмиш, 1930 илдя щямин факцлтя ясасында Азярб. Дювлят Педагожи Ин-ту (АДПИ) йарадылмышдыр. 1941/42 тядрис илиндя АДУ иля бирляшдирилмиш вя 1948 илдя йенидян мцстягил олмышдур. 1991 илдян ун-т адланыр.

  АДПУ-нун 12 факцлтяси (физика, рийазиййат, тарих, филолоэийа, биолоэийа, кимйа, ъоьрафийа вя эянълярин чаьырышагядярки щазырлыьы, мцщяндис-педагожи вя бядии графика, ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы, педагоэика вя психолоэийа, яъняби тялябялярин иши цзря, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма), 51 кафедрасы, 6 елми тядгигат  лабораторийасы,  китабханасы (720 миндян чох китаб), зоолоэийа музейи, няшриййаты вар. Ун-тдя 743 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 3 м. цзвц, Русийа Тящсил Академийасынын 3 хариъи цзвц, 62 е.д., 59 проф., 267 е. намизяди, 271 досент чалышыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 8049 тялябя тящсил алыр. Маэистратура шюбясиндя 11 истигамятдя 48 ихтисас цзря 757 маэистр тящсил алыр (2009/10). Ун-тдя докторлуг вя намизядлик диссертасийалары мцдафия едилир.

  АДПУ чохсайлы алимляр, иътимаи хадимляр йетишдирмиш, елми мяркяз кими формалашыб инкишаф етмишдир. М. Мещдизадя, Я. Сейидов, Я. Зякизадя, М. Мурадханов,   Ш. Аьайев,    Щ. Ящмядов, Я. Ялизадя, М.Я. Ъавадов, И. Ибращимов, М.Щ. Ъавадов, Й. Мяммядов, Я. Ъяфяров, А. Абасзадя, С. Иманов, Щ. Шащтахтински   Ш. Мяммядов,    А. Вердизадя, З. Шащтахтинскайа, А. Гарайев, Б. Аьайев, Я. Убайдулин, И. Щцсейнов, З. Ибращимов, Ш. Садыхов, Й. Йусифов, В. Ялийев, Б. Чобанзадя, М. Ширялийев, Я. Дямирчизадя, А. Абдуллайев, Я. Фяряъов, М. Ряфили, Я. Султанлы, Щ. Араслы, Ф. Гасымзадя, И. Шыхлы, Ф. Фярщадов, А. Гурбанов, Щ. Мирзяйев,  М. Ъябрайылов, В. Ялийев, М. Мургузов, С. Мяммядов,  Н. Худийев,   Р. Яфяндийев, Щ. Щцсейнов вя б. эюркямли алимляр унтдя дярс демишляр.

  АДПУ-нун мцвафиг факцлтя вя филиаллары ясасында мцхтялиф иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-ту (индики Бакы Славйан Ун-ти), Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-ту (инди Азярб. Дилляр Ун-ти), Азярб. Бядян Тярбийяси Инту (индиди Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы), Эянъя Педагожи Ин-ту (индики Эянъя Дювлят Ун-ти), Нахчыван Педагожи Ин-ту (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти), Ханкянди Педагожи Ин-ту йарадылмышдыр.

  Тялябя елми ъямиййяти вар. “Педагожи Университет Хябярляри” (1953 илдян) журналы, “Эянъ мцяллим” (1958 илдян) гязети няшр олунур.

  Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ  УНИВЕРСИТЕТИ  (АДПУ)  –респ.-да педагожи вя елми-педагожи кадрлар щазырлайан илк али мяктяб. 1921 илдя Азярб. Киши Педагожи Ин-ту ады иля Бакыда тясис едилмишдир. Ин-тун тяшкилиндя вя инкишафында Н. Няримановун бюйцк хидмяти олмушдур. Габагъыл зийалылардан Абдулла Шаиг, Щ. Мащмудбяйов, Ф. Рзабяйли, М. Яфяндийев, Щ. Шащтахтински, С. Щцсейнов, М. Миргасымов вя б. ин-тун илк мцяллимляриндяндирляр. 1926/27 тядрис илиндя ин-т Азярб. Дювлят Ун-тинин (АДУ) педагожи факцлтяси иля бирляшдирилмиш, 1930 илдя щямин факцлтя ясасында Азярб. Дювлят Педагожи Ин-ту (АДПИ) йарадылмышдыр. 1941/42 тядрис илиндя АДУ иля бирляшдирилмиш вя 1948 илдя йенидян мцстягил олмышдур. 1991 илдян ун-т адланыр.

  АДПУ-нун 12 факцлтяси (физика, рийазиййат, тарих, филолоэийа, биолоэийа, кимйа, ъоьрафийа вя эянълярин чаьырышагядярки щазырлыьы, мцщяндис-педагожи вя бядии графика, ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы, педагоэика вя психолоэийа, яъняби тялябялярин иши цзря, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма), 51 кафедрасы, 6 елми тядгигат  лабораторийасы,  китабханасы (720 миндян чох китаб), зоолоэийа музейи, няшриййаты вар. Ун-тдя 743 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 3 м. цзвц, Русийа Тящсил Академийасынын 3 хариъи цзвц, 62 е.д., 59 проф., 267 е. намизяди, 271 досент чалышыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 8049 тялябя тящсил алыр. Маэистратура шюбясиндя 11 истигамятдя 48 ихтисас цзря 757 маэистр тящсил алыр (2009/10). Ун-тдя докторлуг вя намизядлик диссертасийалары мцдафия едилир.

  АДПУ чохсайлы алимляр, иътимаи хадимляр йетишдирмиш, елми мяркяз кими формалашыб инкишаф етмишдир. М. Мещдизадя, Я. Сейидов, Я. Зякизадя, М. Мурадханов,   Ш. Аьайев,    Щ. Ящмядов, Я. Ялизадя, М.Я. Ъавадов, И. Ибращимов, М.Щ. Ъавадов, Й. Мяммядов, Я. Ъяфяров, А. Абасзадя, С. Иманов, Щ. Шащтахтински   Ш. Мяммядов,    А. Вердизадя, З. Шащтахтинскайа, А. Гарайев, Б. Аьайев, Я. Убайдулин, И. Щцсейнов, З. Ибращимов, Ш. Садыхов, Й. Йусифов, В. Ялийев, Б. Чобанзадя, М. Ширялийев, Я. Дямирчизадя, А. Абдуллайев, Я. Фяряъов, М. Ряфили, Я. Султанлы, Щ. Араслы, Ф. Гасымзадя, И. Шыхлы, Ф. Фярщадов, А. Гурбанов, Щ. Мирзяйев,  М. Ъябрайылов, В. Ялийев, М. Мургузов, С. Мяммядов,  Н. Худийев,   Р. Яфяндийев, Щ. Щцсейнов вя б. эюркямли алимляр унтдя дярс демишляр.

  АДПУ-нун мцвафиг факцлтя вя филиаллары ясасында мцхтялиф иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-ту (индики Бакы Славйан Ун-ти), Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-ту (инди Азярб. Дилляр Ун-ти), Азярб. Бядян Тярбийяси Инту (индиди Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы), Эянъя Педагожи Ин-ту (индики Эянъя Дювлят Ун-ти), Нахчыван Педагожи Ин-ту (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти), Ханкянди Педагожи Ин-ту йарадылмышдыр.

  Тялябя елми ъямиййяти вар. “Педагожи Университет Хябярляри” (1953 илдян) журналы, “Эянъ мцяллим” (1958 илдян) гязети няшр олунур.

  Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ ПЕДАГОЖИ  УНИВЕРСИТЕТИ  (АДПУ)  –респ.-да педагожи вя елми-педагожи кадрлар щазырлайан илк али мяктяб. 1921 илдя Азярб. Киши Педагожи Ин-ту ады иля Бакыда тясис едилмишдир. Ин-тун тяшкилиндя вя инкишафында Н. Няримановун бюйцк хидмяти олмушдур. Габагъыл зийалылардан Абдулла Шаиг, Щ. Мащмудбяйов, Ф. Рзабяйли, М. Яфяндийев, Щ. Шащтахтински, С. Щцсейнов, М. Миргасымов вя б. ин-тун илк мцяллимляриндяндирляр. 1926/27 тядрис илиндя ин-т Азярб. Дювлят Ун-тинин (АДУ) педагожи факцлтяси иля бирляшдирилмиш, 1930 илдя щямин факцлтя ясасында Азярб. Дювлят Педагожи Ин-ту (АДПИ) йарадылмышдыр. 1941/42 тядрис илиндя АДУ иля бирляшдирилмиш вя 1948 илдя йенидян мцстягил олмышдур. 1991 илдян ун-т адланыр.

  АДПУ-нун 12 факцлтяси (физика, рийазиййат, тарих, филолоэийа, биолоэийа, кимйа, ъоьрафийа вя эянълярин чаьырышагядярки щазырлыьы, мцщяндис-педагожи вя бядии графика, ибтидаи тящсил педагоэикасы вя методикасы, педагоэика вя психолоэийа, яъняби тялябялярин иши цзря, ихтисасартырма вя йенидянщазырланма), 51 кафедрасы, 6 елми тядгигат  лабораторийасы,  китабханасы (720 миндян чох китаб), зоолоэийа музейи, няшриййаты вар. Ун-тдя 743 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 3 м. цзвц, Русийа Тящсил Академийасынын 3 хариъи цзвц, 62 е.д., 59 проф., 267 е. намизяди, 271 досент чалышыр. Яйани вя гийаби шюбяляриндя 8049 тялябя тящсил алыр. Маэистратура шюбясиндя 11 истигамятдя 48 ихтисас цзря 757 маэистр тящсил алыр (2009/10). Ун-тдя докторлуг вя намизядлик диссертасийалары мцдафия едилир.

  АДПУ чохсайлы алимляр, иътимаи хадимляр йетишдирмиш, елми мяркяз кими формалашыб инкишаф етмишдир. М. Мещдизадя, Я. Сейидов, Я. Зякизадя, М. Мурадханов,   Ш. Аьайев,    Щ. Ящмядов, Я. Ялизадя, М.Я. Ъавадов, И. Ибращимов, М.Щ. Ъавадов, Й. Мяммядов, Я. Ъяфяров, А. Абасзадя, С. Иманов, Щ. Шащтахтински   Ш. Мяммядов,    А. Вердизадя, З. Шащтахтинскайа, А. Гарайев, Б. Аьайев, Я. Убайдулин, И. Щцсейнов, З. Ибращимов, Ш. Садыхов, Й. Йусифов, В. Ялийев, Б. Чобанзадя, М. Ширялийев, Я. Дямирчизадя, А. Абдуллайев, Я. Фяряъов, М. Ряфили, Я. Султанлы, Щ. Араслы, Ф. Гасымзадя, И. Шыхлы, Ф. Фярщадов, А. Гурбанов, Щ. Мирзяйев,  М. Ъябрайылов, В. Ялийев, М. Мургузов, С. Мяммядов,  Н. Худийев,   Р. Яфяндийев, Щ. Щцсейнов вя б. эюркямли алимляр унтдя дярс демишляр.

  АДПУ-нун мцвафиг факцлтя вя филиаллары ясасында мцхтялиф иллярдя Азярб. Педагожи Рус дили вя Ядябиййаты Ин-ту (индики Бакы Славйан Ун-ти), Азярб. Педагожи Хариъи Дилляр Ин-ту (инди Азярб. Дилляр Ун-ти), Азярб. Бядян Тярбийяси Инту (индиди Азярб. Дювлят Бядян Тярбийяси вя Идман Академийасы), Эянъя Педагожи Ин-ту (индики Эянъя Дювлят Ун-ти), Нахчыван Педагожи Ин-ту (индики Нахчыван Дювлят Ун-ти), Ханкянди Педагожи Ин-ту йарадылмышдыр.

  Тялябя елми ъямиййяти вар. “Педагожи Университет Хябярляри” (1953 илдян) журналы, “Эянъ мцяллим” (1958 илдян) гязети няшр олунур.

  Азярбайъан Дювлят Педагожи Университети.