Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CEYMS


  ЪЕЙМС Рей (? – ?) – АБШ ордусунун полковники. Антанта дювлятляринин Ермянистана али комиссар тяйин етдийи АБШ полковники В. Щаскелин мцавини олмушдур. 1919 илин октйабрында Щаскел Парися чаьырылдыгда, ону явяз едян Ъ.Р. Нахчыванда вя Шярур-Дяряляйяздя нейтрал зона мясялясини мцзакиря етмяк цчцн Бакыйа эялмиш, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти иля данышыглар апармыш, октйабрын 24-дя В. Щаскелин Нахчыванда нейтрал зона йаратмаг щаггында бяйанатыны Мцсялман Милли Шурасы гаршысында елан етмишдир. Бяйаната ясасян, Шярур вя Нахчыванда АБШ губернаторлуьунун йара- дылмасы, полковник Е. Деллинин губернатор тяйин едилмясиня даир сярянъам имзаламыш, лакин Милли Шуранын вя Нахчыван ящалисинин тякидиля гярарыны дяйиш- диряряк, полковник Деллинин Нахчыванда АБШ али комиссарынын нцмайяндяси кими галмасына разылыг вермишдир. Ъ.Р. Нахчывана сяфяриндя нейтрал зона цчцн нязярдя тутулан бу яразини Азярб.-дан айырмаьын мцмкцн олмадыьыны анламышдыр. 1919 ил нойабрын 23-дя Азярб.-ла Ерм. арасында баьланмыш сазиши АБШ тяряфиндян тяминатчы кими Ъ.Р. дя имзаламышдыр. Сазишин 3-ъц бяндиня эюря, тяряфляр щяр щансы мясяляни динъ йолла щялл едя билмядикдя Ъ.Р.-ин башчылыьы иля нейтрал шяхслярдян ибарят мцнсифляр мящкямясинин гярарыны юзляри цчцн мяъбури щесаб етмяли идиляр. Ъ.Р. щямчинин Щарборд миссийасынын Азярб. цзря мцвяккили олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CEYMS


  ЪЕЙМС Рей (? – ?) – АБШ ордусунун полковники. Антанта дювлятляринин Ермянистана али комиссар тяйин етдийи АБШ полковники В. Щаскелин мцавини олмушдур. 1919 илин октйабрында Щаскел Парися чаьырылдыгда, ону явяз едян Ъ.Р. Нахчыванда вя Шярур-Дяряляйяздя нейтрал зона мясялясини мцзакиря етмяк цчцн Бакыйа эялмиш, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти иля данышыглар апармыш, октйабрын 24-дя В. Щаскелин Нахчыванда нейтрал зона йаратмаг щаггында бяйанатыны Мцсялман Милли Шурасы гаршысында елан етмишдир. Бяйаната ясасян, Шярур вя Нахчыванда АБШ губернаторлуьунун йара- дылмасы, полковник Е. Деллинин губернатор тяйин едилмясиня даир сярянъам имзаламыш, лакин Милли Шуранын вя Нахчыван ящалисинин тякидиля гярарыны дяйиш- диряряк, полковник Деллинин Нахчыванда АБШ али комиссарынын нцмайяндяси кими галмасына разылыг вермишдир. Ъ.Р. Нахчывана сяфяриндя нейтрал зона цчцн нязярдя тутулан бу яразини Азярб.-дан айырмаьын мцмкцн олмадыьыны анламышдыр. 1919 ил нойабрын 23-дя Азярб.-ла Ерм. арасында баьланмыш сазиши АБШ тяряфиндян тяминатчы кими Ъ.Р. дя имзаламышдыр. Сазишин 3-ъц бяндиня эюря, тяряфляр щяр щансы мясяляни динъ йолла щялл едя билмядикдя Ъ.Р.-ин башчылыьы иля нейтрал шяхслярдян ибарят мцнсифляр мящкямясинин гярарыны юзляри цчцн мяъбури щесаб етмяли идиляр. Ъ.Р. щямчинин Щарборд миссийасынын Азярб. цзря мцвяккили олмушдур.

  CEYMS


  ЪЕЙМС Рей (? – ?) – АБШ ордусунун полковники. Антанта дювлятляринин Ермянистана али комиссар тяйин етдийи АБШ полковники В. Щаскелин мцавини олмушдур. 1919 илин октйабрында Щаскел Парися чаьырылдыгда, ону явяз едян Ъ.Р. Нахчыванда вя Шярур-Дяряляйяздя нейтрал зона мясялясини мцзакиря етмяк цчцн Бакыйа эялмиш, Азярбайъан Халг Ъцмщуриййяти щюкумяти иля данышыглар апармыш, октйабрын 24-дя В. Щаскелин Нахчыванда нейтрал зона йаратмаг щаггында бяйанатыны Мцсялман Милли Шурасы гаршысында елан етмишдир. Бяйаната ясасян, Шярур вя Нахчыванда АБШ губернаторлуьунун йара- дылмасы, полковник Е. Деллинин губернатор тяйин едилмясиня даир сярянъам имзаламыш, лакин Милли Шуранын вя Нахчыван ящалисинин тякидиля гярарыны дяйиш- диряряк, полковник Деллинин Нахчыванда АБШ али комиссарынын нцмайяндяси кими галмасына разылыг вермишдир. Ъ.Р. Нахчывана сяфяриндя нейтрал зона цчцн нязярдя тутулан бу яразини Азярб.-дан айырмаьын мцмкцн олмадыьыны анламышдыр. 1919 ил нойабрын 23-дя Азярб.-ла Ерм. арасында баьланмыш сазиши АБШ тяряфиндян тяминатчы кими Ъ.Р. дя имзаламышдыр. Сазишин 3-ъц бяндиня эюря, тяряфляр щяр щансы мясяляни динъ йолла щялл едя билмядикдя Ъ.Р.-ин башчылыьы иля нейтрал шяхслярдян ибарят мцнсифляр мящкямясинин гярарыны юзляри цчцн мяъбури щесаб етмяли идиляр. Ъ.Р. щямчинин Щарборд миссийасынын Азярб. цзря мцвяккили олмушдур.