Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ РЯССАМЛЫГ АКАДЕМИЙАСЫ (АДРА) тясвири сянят, мемарлыг, дизайн вя декоративтятбиги сянят сащяляри вая сянятшцнаслыг цзря мцтяхяссис щазырлайан али тящсил мцяссисяси. 2000 илдя Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тинин тясвири сянят цзря 2 факцлтясинин ясасында йарадылмышдыр. Бурада рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, графика, театр-декоратив рянэкарлыьы, моделйер-ряссам, мемар-ряссам, халчачы ряссам, тясвири инъясянят тарихи вя с. ихтисаслар цзря 3 факцлтя (тясвири сянят, мемарлыг вя дизайн, сянятшцнаслыг), 12 кафедра фяалиййят эюстярир. Аспирантура, диссертантура, ассистентура стажорлуг, ихтисаслашдырылмыш диссертасийа шурасы, китабхана (8100 нцсхя китаб фондуна малик), компйутер мяркязи, студийалар вар. 151 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 акад.и., 40 проф., 5 е.д., 42 досент, 20 е.намизяди, 17 халг ряссамы, 5 ямякдар инъясянят хадими, 16 ямякдар ряссам чалышыр (2008/09). Академийанын няздиндя инъясянят коллеъи фяалиййят эюстярир. Дцнйанын бир чох али тящсил оъаглары иля ямякдашлыг едир.

  Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг академийасы.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ РЯССАМЛЫГ АКАДЕМИЙАСЫ (АДРА) тясвири сянят, мемарлыг, дизайн вя декоративтятбиги сянят сащяляри вая сянятшцнаслыг цзря мцтяхяссис щазырлайан али тящсил мцяссисяси. 2000 илдя Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тинин тясвири сянят цзря 2 факцлтясинин ясасында йарадылмышдыр. Бурада рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, графика, театр-декоратив рянэкарлыьы, моделйер-ряссам, мемар-ряссам, халчачы ряссам, тясвири инъясянят тарихи вя с. ихтисаслар цзря 3 факцлтя (тясвири сянят, мемарлыг вя дизайн, сянятшцнаслыг), 12 кафедра фяалиййят эюстярир. Аспирантура, диссертантура, ассистентура стажорлуг, ихтисаслашдырылмыш диссертасийа шурасы, китабхана (8100 нцсхя китаб фондуна малик), компйутер мяркязи, студийалар вар. 151 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 акад.и., 40 проф., 5 е.д., 42 досент, 20 е.намизяди, 17 халг ряссамы, 5 ямякдар инъясянят хадими, 16 ямякдар ряссам чалышыр (2008/09). Академийанын няздиндя инъясянят коллеъи фяалиййят эюстярир. Дцнйанын бир чох али тящсил оъаглары иля ямякдашлыг едир.

  Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг академийасы.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT RƏSSAMLIQ AKADEMİYASI

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ РЯССАМЛЫГ АКАДЕМИЙАСЫ (АДРА) тясвири сянят, мемарлыг, дизайн вя декоративтятбиги сянят сащяляри вая сянятшцнаслыг цзря мцтяхяссис щазырлайан али тящсил мцяссисяси. 2000 илдя Азярб. Дювлят Мядяниййят вя Инъясянят Ун-тинин тясвири сянят цзря 2 факцлтясинин ясасында йарадылмышдыр. Бурада рянэкарлыг, щейкялтярашлыг, графика, театр-декоратив рянэкарлыьы, моделйер-ряссам, мемар-ряссам, халчачы ряссам, тясвири инъясянят тарихи вя с. ихтисаслар цзря 3 факцлтя (тясвири сянят, мемарлыг вя дизайн, сянятшцнаслыг), 12 кафедра фяалиййят эюстярир. Аспирантура, диссертантура, ассистентура стажорлуг, ихтисаслашдырылмыш диссертасийа шурасы, китабхана (8100 нцсхя китаб фондуна малик), компйутер мяркязи, студийалар вар. 151 няфярлик проф.-мцяллим щейяти, о ъцмлядян АМЕА-нын 2 акад.и., 40 проф., 5 е.д., 42 досент, 20 е.намизяди, 17 халг ряссамы, 5 ямякдар инъясянят хадими, 16 ямякдар ряссам чалышыр (2008/09). Академийанын няздиндя инъясянят коллеъи фяалиййят эюстярир. Дцнйанын бир чох али тящсил оъаглары иля ямякдашлыг едир.

  Азярбайъан Дювлят Ряссамлыг академийасы.