Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CEYMS


  ЪЕЙМС, Ъемс (Жамес), Дакота – АБШ-да, Шимали вя Ъянуби Дакота штатлары яразисиндя чай. Миссури чайынын сол голу. Уз. тягр. 1140 км, щювзясинин сащ. 57,2 мин км2. Миссури йайласындан башланыр, эениш дяря иля Бюйцк Дцзянликлярин чыхынтысына паралел ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Йазда гысамцддятдя эурсулу, йайда дашгынлар, галан дюврлярдя азсулу олур. Ортаиллик су сярфи тягр. 50 м3/сан. Сувармада истифадя едилир.


  Ъеймс чайы. Шимали Дакота.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CEYMS


  ЪЕЙМС, Ъемс (Жамес), Дакота – АБШ-да, Шимали вя Ъянуби Дакота штатлары яразисиндя чай. Миссури чайынын сол голу. Уз. тягр. 1140 км, щювзясинин сащ. 57,2 мин км2. Миссури йайласындан башланыр, эениш дяря иля Бюйцк Дцзянликлярин чыхынтысына паралел ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Йазда гысамцддятдя эурсулу, йайда дашгынлар, галан дюврлярдя азсулу олур. Ортаиллик су сярфи тягр. 50 м3/сан. Сувармада истифадя едилир.


  Ъеймс чайы. Шимали Дакота.

  CEYMS


  ЪЕЙМС, Ъемс (Жамес), Дакота – АБШ-да, Шимали вя Ъянуби Дакота штатлары яразисиндя чай. Миссури чайынын сол голу. Уз. тягр. 1140 км, щювзясинин сащ. 57,2 мин км2. Миссури йайласындан башланыр, эениш дяря иля Бюйцк Дцзянликлярин чыхынтысына паралел ахыр. Ясасян, гар сулары иля гидаланыр. Йазда гысамцддятдя эурсулу, йайда дашгынлар, галан дюврлярдя азсулу олур. Ортаиллик су сярфи тягр. 50 м3/сан. Сувармада истифадя едилир.


  Ъеймс чайы. Шимали Дакота.