Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  CEYMSTAUN


  ЪЕЙМСТАУН (Жаместоwн) – Мцгяддяс Йелена а.-нын (Б. Британийанын мцлкц) инз. м. Ящ. 0,714 мин (2008). Атлантика океанында Ъеймс бухтасында порт. Чятяня лифи вя канат ихраъ олунур. Сяняткарлыг, балыг ову инкишаф етмишдир. Эямилярин су иля тяъщизаты базасыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  CEYMSTAUN


  ЪЕЙМСТАУН (Жаместоwн) – Мцгяддяс Йелена а.-нын (Б. Британийанын мцлкц) инз. м. Ящ. 0,714 мин (2008). Атлантика океанында Ъеймс бухтасында порт. Чятяня лифи вя канат ихраъ олунур. Сяняткарлыг, балыг ову инкишаф етмишдир. Эямилярин су иля тяъщизаты базасыдыр.

  CEYMSTAUN


  ЪЕЙМСТАУН (Жаместоwн) – Мцгяддяс Йелена а.-нын (Б. Британийанын мцлкц) инз. м. Ящ. 0,714 мин (2008). Атлантика океанында Ъеймс бухтасында порт. Чятяня лифи вя канат ихраъ олунур. Сяняткарлыг, балыг ову инкишаф етмишдир. Эямилярин су иля тяъщизаты базасыдыр.