Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERDAX

  БЕРДАХ (Б е р д и м у р а т  К а р г а б а й оьлунун тяхяллцсц; 1827, индики Муйнак р-ну – 1900, Муйнак) – гарагалпаг шаири, гарагалпаг ядябиййатынын классики. Б. лирик, сатирик, дидактик шеирлярин, тарихи поемаларын (“Айдос бий”, “Аманэялди” вя с.) мцяллифидир. “Ахмаг падшащ” наьыл-поемасы истибдад ялейщиня йазылмышдыр. Ясярляриндя ямяйи тяряннцм етмиш, иътимаи зцлмя, гадын ясарятиня гаршы чыхмышдыр.


  Я с я р и: Избранное. Ташкент, 1958.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERDAX

  БЕРДАХ (Б е р д и м у р а т  К а р г а б а й оьлунун тяхяллцсц; 1827, индики Муйнак р-ну – 1900, Муйнак) – гарагалпаг шаири, гарагалпаг ядябиййатынын классики. Б. лирик, сатирик, дидактик шеирлярин, тарихи поемаларын (“Айдос бий”, “Аманэялди” вя с.) мцяллифидир. “Ахмаг падшащ” наьыл-поемасы истибдад ялейщиня йазылмышдыр. Ясярляриндя ямяйи тяряннцм етмиш, иътимаи зцлмя, гадын ясарятиня гаршы чыхмышдыр.


  Я с я р и: Избранное. Ташкент, 1958.

  BERDAX

  БЕРДАХ (Б е р д и м у р а т  К а р г а б а й оьлунун тяхяллцсц; 1827, индики Муйнак р-ну – 1900, Муйнак) – гарагалпаг шаири, гарагалпаг ядябиййатынын классики. Б. лирик, сатирик, дидактик шеирлярин, тарихи поемаларын (“Айдос бий”, “Аманэялди” вя с.) мцяллифидир. “Ахмаг падшащ” наьыл-поемасы истибдад ялейщиня йазылмышдыр. Ясярляриндя ямяйи тяряннцм етмиш, иътимаи зцлмя, гадын ясарятиня гаршы чыхмышдыр.


  Я с я р и: Избранное. Ташкент, 1958.