Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERDİMƏHƏMMƏDOV


  БЕРДЫМЯЩЯММЯДОВ Гурбангулу Мяликгулу оьлу (д. 29.6.1957, Тцр.-ын Ашгабад вил.-нин Эюйтяпя р-нунун Бабарап к.) – Тцркмянистанын дювлят хадими. Тцр. Респ.-нын президенти (2007 илдян). Тцр. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1979). Бир сыра йцксяк вязифялярдя чалышмыш, о ъцмлядян сящиййя вя тибб сянайеси назири (1997 илдян), Тцр. Назирляр Комитясинин сядр мцавини (2001 илдян) ишлямишдир. 2007 ил февралын 11-дя кечирилмиш президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERDİMƏHƏMMƏDOV


  БЕРДЫМЯЩЯММЯДОВ Гурбангулу Мяликгулу оьлу (д. 29.6.1957, Тцр.-ын Ашгабад вил.-нин Эюйтяпя р-нунун Бабарап к.) – Тцркмянистанын дювлят хадими. Тцр. Респ.-нын президенти (2007 илдян). Тцр. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1979). Бир сыра йцксяк вязифялярдя чалышмыш, о ъцмлядян сящиййя вя тибб сянайеси назири (1997 илдян), Тцр. Назирляр Комитясинин сядр мцавини (2001 илдян) ишлямишдир. 2007 ил февралын 11-дя кечирилмиш президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.

  BERDİMƏHƏMMƏDOV


  БЕРДЫМЯЩЯММЯДОВ Гурбангулу Мяликгулу оьлу (д. 29.6.1957, Тцр.-ын Ашгабад вил.-нин Эюйтяпя р-нунун Бабарап к.) – Тцркмянистанын дювлят хадими. Тцр. Респ.-нын президенти (2007 илдян). Тцр. Дювлят Тибб Ин-туну битирмишдир (1979). Бир сыра йцксяк вязифялярдя чалышмыш, о ъцмлядян сящиййя вя тибб сянайеси назири (1997 илдян), Тцр. Назирляр Комитясинин сядр мцавини (2001 илдян) ишлямишдир. 2007 ил февралын 11-дя кечирилмиш президент сечкиляриндя галиб эялмишдир.