Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERENBERQ 


  БÉРЕНБЕРГ (Бееренберэ) – Атлантика океанынын шм.-ында, Йан-Майен а.-нда (Норвеч яразиси) Йер кцрясинин фяалиййятдя олан ян шм. вулканы. Щцнд. 2277 м. Юзцлцнцн диаметри 20 км, кратерининки 1,4 км. Зирвяси вя йамаълары бузлагларла (сащ. 117 км2) юртцлцдцр. Сонунъу дяфя 1970 илдя пцскцрмцшдцр.


                                                                          

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERENBERQ 


  БÉРЕНБЕРГ (Бееренберэ) – Атлантика океанынын шм.-ында, Йан-Майен а.-нда (Норвеч яразиси) Йер кцрясинин фяалиййятдя олан ян шм. вулканы. Щцнд. 2277 м. Юзцлцнцн диаметри 20 км, кратерининки 1,4 км. Зирвяси вя йамаълары бузлагларла (сащ. 117 км2) юртцлцдцр. Сонунъу дяфя 1970 илдя пцскцрмцшдцр.


                                                                          

  BERENBERQ 


  БÉРЕНБЕРГ (Бееренберэ) – Атлантика океанынын шм.-ында, Йан-Майен а.-нда (Норвеч яразиси) Йер кцрясинин фяалиййятдя олан ян шм. вулканы. Щцнд. 2277 м. Юзцлцнцн диаметри 20 км, кратерининки 1,4 км. Зирвяси вя йамаълары бузлагларла (сащ. 117 км2) юртцлцдцр. Сонунъу дяфя 1970 илдя пцскцрмцшдцр.