Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BEREZİN


  БЕРÉЗИН Илйа Николайевич (31.7.1818, Перм губ. – 3.4.1896, Санкт-Петербург) – рус шяргшцнасы, Казан Ун-тинин (1846–55) вя Петербург Ун-тинин (1855 илдян) проф.-у. Казан Ун-тини битирмишдир (1837). М. Казым бяйин тялябяси олмушдур. Тядгигатларынын яксяриййяти Йахын вя Орта Шярг юлкяляринин тарихи, филолоэийасы вя археолоэийасына – ясасян, ираншцнаслыг вя тцрколоэийайа щяср едилмишдир. “Шяргя сяйащят” (ъ. 1–2; 1849–52) китабында Даьыстан, Ъянуби Гафгаз, Крым, Ираг, Тцркийя, Иран, Сурийа вя Мисиря 1842–45 иллярдяки сяйащятиндян бящс етмишдир. Сяйащяти заманы Азярб.-да да олмуш, бир чох тарихи абидялярин китабялярини охумушдур. Бакыда А.А. Бакыхановла эюрцшмцш вя онун зянэин китабханасыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Б. Ряшидяддинин “Ъами ят-таварих” ясярини рус дилиня чевирмиш вя гейдлярля няшр етдирмиш (1858–88), “Фарс дилинин грамматикасы”ны (1853) тяртиб етмишдир. “Шярг тарихчиляри китабханасы” (1849–54), “Тцрк грамматикасы” (1847), “Тцрк мцнтяхябаты” (ъ. 1–3, 1857–90) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 

                                                                              

  Я с я р л я р и: Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). С.-Пб., 1850; Булгар на Волге. Казань, 1853; Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. С.-Пб., 1864; Народные пословицы турецкого племени. С.-Пб., 1856.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BEREZİN


  БЕРÉЗИН Илйа Николайевич (31.7.1818, Перм губ. – 3.4.1896, Санкт-Петербург) – рус шяргшцнасы, Казан Ун-тинин (1846–55) вя Петербург Ун-тинин (1855 илдян) проф.-у. Казан Ун-тини битирмишдир (1837). М. Казым бяйин тялябяси олмушдур. Тядгигатларынын яксяриййяти Йахын вя Орта Шярг юлкяляринин тарихи, филолоэийасы вя археолоэийасына – ясасян, ираншцнаслыг вя тцрколоэийайа щяср едилмишдир. “Шяргя сяйащят” (ъ. 1–2; 1849–52) китабында Даьыстан, Ъянуби Гафгаз, Крым, Ираг, Тцркийя, Иран, Сурийа вя Мисиря 1842–45 иллярдяки сяйащятиндян бящс етмишдир. Сяйащяти заманы Азярб.-да да олмуш, бир чох тарихи абидялярин китабялярини охумушдур. Бакыда А.А. Бакыхановла эюрцшмцш вя онун зянэин китабханасыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Б. Ряшидяддинин “Ъами ят-таварих” ясярини рус дилиня чевирмиш вя гейдлярля няшр етдирмиш (1858–88), “Фарс дилинин грамматикасы”ны (1853) тяртиб етмишдир. “Шярг тарихчиляри китабханасы” (1849–54), “Тцрк грамматикасы” (1847), “Тцрк мцнтяхябаты” (ъ. 1–3, 1857–90) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 

                                                                              

  Я с я р л я р и: Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). С.-Пб., 1850; Булгар на Волге. Казань, 1853; Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. С.-Пб., 1864; Народные пословицы турецкого племени. С.-Пб., 1856.

  BEREZİN


  БЕРÉЗИН Илйа Николайевич (31.7.1818, Перм губ. – 3.4.1896, Санкт-Петербург) – рус шяргшцнасы, Казан Ун-тинин (1846–55) вя Петербург Ун-тинин (1855 илдян) проф.-у. Казан Ун-тини битирмишдир (1837). М. Казым бяйин тялябяси олмушдур. Тядгигатларынын яксяриййяти Йахын вя Орта Шярг юлкяляринин тарихи, филолоэийасы вя археолоэийасына – ясасян, ираншцнаслыг вя тцрколоэийайа щяср едилмишдир. “Шяргя сяйащят” (ъ. 1–2; 1849–52) китабында Даьыстан, Ъянуби Гафгаз, Крым, Ираг, Тцркийя, Иран, Сурийа вя Мисиря 1842–45 иллярдяки сяйащятиндян бящс етмишдир. Сяйащяти заманы Азярб.-да да олмуш, бир чох тарихи абидялярин китабялярини охумушдур. Бакыда А.А. Бакыхановла эюрцшмцш вя онун зянэин китабханасыны йцксяк гиймятляндирмишдир. Б. Ряшидяддинин “Ъами ят-таварих” ясярини рус дилиня чевирмиш вя гейдлярля няшр етдирмиш (1858–88), “Фарс дилинин грамматикасы”ны (1853) тяртиб етмишдир. “Шярг тарихчиляри китабханасы” (1849–54), “Тцрк грамматикасы” (1847), “Тцрк мцнтяхябаты” (ъ. 1–3, 1857–90) вя с. ясярлярин мцяллифидир. 

                                                                              

  Я с я р л я р и: Внутреннее устройство Золотой Орды (по ханским ярлыкам). С.-Пб., 1850; Булгар на Волге. Казань, 1853; Очерк внутреннего устройства улуса Джучиева. С.-Пб., 1864; Народные пословицы турецкого племени. С.-Пб., 1856.