Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  SİMLİ KVARTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ СИМЛИ КВАРТЕТИ – 1998 илдя йарадылмышдыр. Репертуары Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри иля зянэиндир. Квартет бир чох хариъи юлкядя консертляр вермишдир. 1998 илдя Парисдя ЙУНЕСКО хятти иля  кечирилян Г. Гарайевя щяср олунмуш консертдя, 2000 илдя Истанбул  шящяриндя Ъамал  Ряшид  Рей консерт салонунда чыхыш етмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  SİMLİ KVARTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ СИМЛИ КВАРТЕТИ – 1998 илдя йарадылмышдыр. Репертуары Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри иля зянэиндир. Квартет бир чох хариъи юлкядя консертляр вермишдир. 1998 илдя Парисдя ЙУНЕСКО хятти иля  кечирилян Г. Гарайевя щяср олунмуш консертдя, 2000 илдя Истанбул  шящяриндя Ъамал  Ряшид  Рей консерт салонунда чыхыш етмишдир.

  AZƏRBAYCAN DÖVLƏT  SİMLİ KVARTETİ

  АЗЯРБАЙЪАН ДЮВЛЯТ СИМЛИ КВАРТЕТИ – 1998 илдя йарадылмышдыр. Репертуары Азярб. вя хариъи юлкя бястякарларынын классик вя мцасир ясярляри иля зянэиндир. Квартет бир чох хариъи юлкядя консертляр вермишдир. 1998 илдя Парисдя ЙУНЕСКО хятти иля  кечирилян Г. Гарайевя щяср олунмуш консертдя, 2000 илдя Истанбул  шящяриндя Ъамал  Ряшид  Рей консерт салонунда чыхыш етмишдир.