Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AZƏRBAYCAN ESTRADA-SİMFONİK ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЕСТРАДА-СИМФОНИК ОРКЕСТРИ – Азярб. Радио вя Телевизийа Верилишляри Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин няздиндядир. 1955 илдя Бакы Телевизийа Студийасы няздиндя дюрд няфярлик (квартет) кичик груп щалында тяшкил олунмуш (1955–81 иллярдя бядии рящбяри вя баш дирижору Т. Ящмядов), сонрадан оркестря чеврилмишдир. 1975 илдян индики ад. дашыйыр. Я. Язизов (1981–84), Р. Бабайев (1984–92), Ф. Сцъяддинов (1993–97) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Мцьяннилярдян  Ш.  Ялякбярова, М. Бабайев, Э. Мяммядов, Л. Иманов, Ф. Кяримова, Е. Рящимова, И. Гулийева, Й. Рзазадя, М. Таьыйев, Е. Ахундов, Н. Шейхова, М. Магомайев, мусигичилярдян В. Мустафазадя, Ф. Сцъяддинов вя б. оркестрдя чыхыш етмишляр. Оркестр Кубада (1967) гастрол сяфяриндя олмуш, Щелсинки (1962) вя Болгарыстанда (1968) кечирилян фестивалларда гызыл медала вя лауреат ад. лайиг эюрцлмцшдцр. А.е.-с.о бир нечя филмин мусигисини сясляндирмиш, “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гайынана” филминдя мусигили епизодлара чякилмишдир. 2004 илдян оркестрин бядии рящбяри вя баш дирижору А. Сцлеймандыр.

  Азярбайъан Естрада-Симфоник Оркестри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AZƏRBAYCAN ESTRADA-SİMFONİK ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЕСТРАДА-СИМФОНИК ОРКЕСТРИ – Азярб. Радио вя Телевизийа Верилишляри Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин няздиндядир. 1955 илдя Бакы Телевизийа Студийасы няздиндя дюрд няфярлик (квартет) кичик груп щалында тяшкил олунмуш (1955–81 иллярдя бядии рящбяри вя баш дирижору Т. Ящмядов), сонрадан оркестря чеврилмишдир. 1975 илдян индики ад. дашыйыр. Я. Язизов (1981–84), Р. Бабайев (1984–92), Ф. Сцъяддинов (1993–97) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Мцьяннилярдян  Ш.  Ялякбярова, М. Бабайев, Э. Мяммядов, Л. Иманов, Ф. Кяримова, Е. Рящимова, И. Гулийева, Й. Рзазадя, М. Таьыйев, Е. Ахундов, Н. Шейхова, М. Магомайев, мусигичилярдян В. Мустафазадя, Ф. Сцъяддинов вя б. оркестрдя чыхыш етмишляр. Оркестр Кубада (1967) гастрол сяфяриндя олмуш, Щелсинки (1962) вя Болгарыстанда (1968) кечирилян фестивалларда гызыл медала вя лауреат ад. лайиг эюрцлмцшдцр. А.е.-с.о бир нечя филмин мусигисини сясляндирмиш, “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гайынана” филминдя мусигили епизодлара чякилмишдир. 2004 илдян оркестрин бядии рящбяри вя баш дирижору А. Сцлеймандыр.

  Азярбайъан Естрада-Симфоник Оркестри.

  AZƏRBAYCAN ESTRADA-SİMFONİK ORKESTRİ

  АЗЯРБАЙЪАН ЕСТРАДА-СИМФОНИК ОРКЕСТРИ – Азярб. Радио вя Телевизийа Верилишляри Гапалы Сящмдар Ъямиййятинин няздиндядир. 1955 илдя Бакы Телевизийа Студийасы няздиндя дюрд няфярлик (квартет) кичик груп щалында тяшкил олунмуш (1955–81 иллярдя бядии рящбяри вя баш дирижору Т. Ящмядов), сонрадан оркестря чеврилмишдир. 1975 илдян индики ад. дашыйыр. Я. Язизов (1981–84), Р. Бабайев (1984–92), Ф. Сцъяддинов (1993–97) оркестрин бядии рящбяри олмушлар. Мцьяннилярдян  Ш.  Ялякбярова, М. Бабайев, Э. Мяммядов, Л. Иманов, Ф. Кяримова, Е. Рящимова, И. Гулийева, Й. Рзазадя, М. Таьыйев, Е. Ахундов, Н. Шейхова, М. Магомайев, мусигичилярдян В. Мустафазадя, Ф. Сцъяддинов вя б. оркестрдя чыхыш етмишляр. Оркестр Кубада (1967) гастрол сяфяриндя олмуш, Щелсинки (1962) вя Болгарыстанда (1968) кечирилян фестивалларда гызыл медала вя лауреат ад. лайиг эюрцлмцшдцр. А.е.-с.о бир нечя филмин мусигисини сясляндирмиш, “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гайынана” филминдя мусигили епизодлара чякилмишдир. 2004 илдян оркестрин бядии рящбяри вя баш дирижору А. Сцлеймандыр.

  Азярбайъан Естрада-Симфоник Оркестри.