Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERİLLİUMLAMA

  полад мямулатларынын (бязян дя башга истилийядавамлы яринтилярин) 1100°Ъ-йя гядяр темп-рда оксидляшмясинин гаршысыны алмаг, сятщ бярклийини вя коррозийайа давамлылыьыны артырмаг цчцн сятщ тябягясинин бериллиумла (диффузийа йолу иля) дойдурулмасы просеси. Б. тозвары гарышыгларда вя йа газ мцщитиндя апарылыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERİLLİUMLAMA

  полад мямулатларынын (бязян дя башга истилийядавамлы яринтилярин) 1100°Ъ-йя гядяр темп-рда оксидляшмясинин гаршысыны алмаг, сятщ бярклийини вя коррозийайа давамлылыьыны артырмаг цчцн сятщ тябягясинин бериллиумла (диффузийа йолу иля) дойдурулмасы просеси. Б. тозвары гарышыгларда вя йа газ мцщитиндя апарылыр.

  BERİLLİUMLAMA

  полад мямулатларынын (бязян дя башга истилийядавамлы яринтилярин) 1100°Ъ-йя гядяр темп-рда оксидляшмясинин гаршысыны алмаг, сятщ бярклийини вя коррозийайа давамлылыьыны артырмаг цчцн сятщ тябягясинин бериллиумла (диффузийа йолу иля) дойдурулмасы просеси. Б. тозвары гарышыгларда вя йа газ мцщитиндя апарылыр.