Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  "AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNİN ƏSƏRLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МУЗЕЙИНИН ЯСЯРЛЯРИ” – елми мяъмуя. 1961 илдян няшр едилир. 11 бурахылышы [1961,    1964,    1968, 1978,  1987,  1994, 1998, 2000, 2001(2), 2002] чап олунмушдур. 2004 илдян “Рисаля” ады иля чыхыр. Мяъмуядя музейин тарихи, гядим дюврлярдян бу эцнядяк Азярб. ядябиййатыны якс етдирян експозисийалар, тяртибат мясяляляри, даими вя сяййар сярэиляр щаггында мялумат, елми фонд материалларынын тясвири вя музейшцнаслыг проблемляриндян бящс едян мягаляляр, щямчинин музей щаггында ряйлярдян нцмуняляр дяръ едилир. Мягалялярин рус вя инэилис дилляриндя хцласяси верилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  "AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNİN ƏSƏRLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МУЗЕЙИНИН ЯСЯРЛЯРИ” – елми мяъмуя. 1961 илдян няшр едилир. 11 бурахылышы [1961,    1964,    1968, 1978,  1987,  1994, 1998, 2000, 2001(2), 2002] чап олунмушдур. 2004 илдян “Рисаля” ады иля чыхыр. Мяъмуядя музейин тарихи, гядим дюврлярдян бу эцнядяк Азярб. ядябиййатыны якс етдирян експозисийалар, тяртибат мясяляляри, даими вя сяййар сярэиляр щаггында мялумат, елми фонд материалларынын тясвири вя музейшцнаслыг проблемляриндян бящс едян мягаляляр, щямчинин музей щаггында ряйлярдян нцмуняляр дяръ едилир. Мягалялярин рус вя инэилис дилляриндя хцласяси верилир.

  "AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNİN ƏSƏRLƏRİ"

  “АЗЯРБАЙЪАН ЯДЯБИЙЙАТЫ МУЗЕЙИНИН ЯСЯРЛЯРИ” – елми мяъмуя. 1961 илдян няшр едилир. 11 бурахылышы [1961,    1964,    1968, 1978,  1987,  1994, 1998, 2000, 2001(2), 2002] чап олунмушдур. 2004 илдян “Рисаля” ады иля чыхыр. Мяъмуядя музейин тарихи, гядим дюврлярдян бу эцнядяк Азярб. ядябиййатыны якс етдирян експозисийалар, тяртибат мясяляляри, даими вя сяййар сярэиляр щаггында мялумат, елми фонд материалларынын тясвири вя музейшцнаслыг проблемляриндян бящс едян мягаляляр, щямчинин музей щаггында ряйлярдян нцмуняляр дяръ едилир. Мягалялярин рус вя инэилис дилляриндя хцласяси верилир.