Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BERJE Adolf  Petroviç

  БЕРЖÉ Адолф Петрович (28.7.1828, С.-Петербург – 31.2.1886, Тифлис) – рус тарихчиси, археограф, гафгазшцнас. Франсыз мцщаъиринин оьлудур. ХИН Асийа департаменти йанында Шярг дилляри тядрис шюбясини битирмиш (1851), Гафгаз ъанишини М.С. Воронсовун Дяфтярханасында чалышмышдыр. 1853–55 иллярдя рус дипломатик нцмайяндя щейятинин тяркибиндя цч дяфя Иранда олмуш, надир китаблары, ялйазмаларыны вя сянядляри, о ъцмлядян Иран шащларынын 600 фярманыны Русийайа апармышдыр; рясми сянядлярин тяръцмяси цчцн 1868 илдя Парисдя “Фарсъа-франсызъа лцьят” няшр етдирмишдир. 1856 илдян “Гафгаз тягвими” иллик мяъмуясинин редактору олмушдур. Гафгаз халгларынын тарихиня даир бир чох сянядляр топламыш вя няшр етдирмишдир. Он ики ъилдлик “Гафгаз археографийа комиссийасынын актлары”нын он бир ъилдинин редактору олмушдур. Азярб. дилини мянимсямиш Б. Азярб. шаирляринин ясярляриндян ибарят “Гафгаз вя Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя”ни Лейпсигдя алманъа мцгяддимя иля няшр етдирмишдир (1868). “Азярбайъан дилиндя няьмяляр мяъмуяси”ни (ялйазмасы) тяртиб етмишдир. “Загафгазийа мцсялман шаирляри щаггында бир нечя сюз” мягаляси вар. Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин “Гарабаь тарихи”ни рус дилиня чевиряряк мцгяддимя иля “Кавказ” гязетиндя дяръ етдирмишдир. Азярб. шаирляринин шеирляр мяъмуясинин щазырланмасында, щабеля “Кямалцддювля мяктублары”нын рус дилиня тяръцмясиндя М.Ф. Ахундзадя иля ямякдашлыг етмишдир.
  Ясярляри: Отрывки из путешествия в Персию в 1853 и 1854 гг. Тифлис, 1859; Этнографическое обозрение Кавказа. С.-Пб., 1879.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BERJE Adolf  Petroviç

  БЕРЖÉ Адолф Петрович (28.7.1828, С.-Петербург – 31.2.1886, Тифлис) – рус тарихчиси, археограф, гафгазшцнас. Франсыз мцщаъиринин оьлудур. ХИН Асийа департаменти йанында Шярг дилляри тядрис шюбясини битирмиш (1851), Гафгаз ъанишини М.С. Воронсовун Дяфтярханасында чалышмышдыр. 1853–55 иллярдя рус дипломатик нцмайяндя щейятинин тяркибиндя цч дяфя Иранда олмуш, надир китаблары, ялйазмаларыны вя сянядляри, о ъцмлядян Иран шащларынын 600 фярманыны Русийайа апармышдыр; рясми сянядлярин тяръцмяси цчцн 1868 илдя Парисдя “Фарсъа-франсызъа лцьят” няшр етдирмишдир. 1856 илдян “Гафгаз тягвими” иллик мяъмуясинин редактору олмушдур. Гафгаз халгларынын тарихиня даир бир чох сянядляр топламыш вя няшр етдирмишдир. Он ики ъилдлик “Гафгаз археографийа комиссийасынын актлары”нын он бир ъилдинин редактору олмушдур. Азярб. дилини мянимсямиш Б. Азярб. шаирляринин ясярляриндян ибарят “Гафгаз вя Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя”ни Лейпсигдя алманъа мцгяддимя иля няшр етдирмишдир (1868). “Азярбайъан дилиндя няьмяляр мяъмуяси”ни (ялйазмасы) тяртиб етмишдир. “Загафгазийа мцсялман шаирляри щаггында бир нечя сюз” мягаляси вар. Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин “Гарабаь тарихи”ни рус дилиня чевиряряк мцгяддимя иля “Кавказ” гязетиндя дяръ етдирмишдир. Азярб. шаирляринин шеирляр мяъмуясинин щазырланмасында, щабеля “Кямалцддювля мяктублары”нын рус дилиня тяръцмясиндя М.Ф. Ахундзадя иля ямякдашлыг етмишдир.
  Ясярляри: Отрывки из путешествия в Персию в 1853 и 1854 гг. Тифлис, 1859; Этнографическое обозрение Кавказа. С.-Пб., 1879.


  BERJE Adolf  Petroviç

  БЕРЖÉ Адолф Петрович (28.7.1828, С.-Петербург – 31.2.1886, Тифлис) – рус тарихчиси, археограф, гафгазшцнас. Франсыз мцщаъиринин оьлудур. ХИН Асийа департаменти йанында Шярг дилляри тядрис шюбясини битирмиш (1851), Гафгаз ъанишини М.С. Воронсовун Дяфтярханасында чалышмышдыр. 1853–55 иллярдя рус дипломатик нцмайяндя щейятинин тяркибиндя цч дяфя Иранда олмуш, надир китаблары, ялйазмаларыны вя сянядляри, о ъцмлядян Иран шащларынын 600 фярманыны Русийайа апармышдыр; рясми сянядлярин тяръцмяси цчцн 1868 илдя Парисдя “Фарсъа-франсызъа лцьят” няшр етдирмишдир. 1856 илдян “Гафгаз тягвими” иллик мяъмуясинин редактору олмушдур. Гафгаз халгларынын тарихиня даир бир чох сянядляр топламыш вя няшр етдирмишдир. Он ики ъилдлик “Гафгаз археографийа комиссийасынын актлары”нын он бир ъилдинин редактору олмушдур. Азярб. дилини мянимсямиш Б. Азярб. шаирляринин ясярляриндян ибарят “Гафгаз вя Азярбайъанда мяшщур олан шцяранын яшарына мяъмуя”ни Лейпсигдя алманъа мцгяддимя иля няшр етдирмишдир (1868). “Азярбайъан дилиндя няьмяляр мяъмуяси”ни (ялйазмасы) тяртиб етмишдир. “Загафгазийа мцсялман шаирляри щаггында бир нечя сюз” мягаляси вар. Мирзя Ъамал Ъаваншир Гарабаьинин “Гарабаь тарихи”ни рус дилиня чевиряряк мцгяддимя иля “Кавказ” гязетиндя дяръ етдирмишдир. Азярб. шаирляринин шеирляр мяъмуясинин щазырланмасында, щабеля “Кямалцддювля мяктублары”нын рус дилиня тяръцмясиндя М.Ф. Ахундзадя иля ямякдашлыг етмишдир.
  Ясярляри: Отрывки из путешествия в Персию в 1853 и 1854 гг. Тифлис, 1859; Этнографическое обозрение Кавказа. С.-Пб., 1879.